Galatasaray Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 4 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Kasım 2023 00:50, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 00:54
Galatasaray Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemize 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

7- Avukat (Kısmi Zamanlı) pozisyonu için KPSS şartı aranmadığından, birden fazla başvuru olduğu takdirde mülakat yapılacaktır,

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir,

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),

b) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,

c) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

ç) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, avukatlık ruhsatı ve uzmanlık belgesi,

d) SGK hizmet dökümü veya ilgili kurumdan alınan hizmet belgesi,

e) Adli Sicil Kaydı,

f) Yabancı dil belgesi,

g) 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Birden fazla adayın başvurması durumunda sözlü mülakatın yeri ve zamanı Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

III- YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR

a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan aday nedeniyle boş kalan kadroya yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.

b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

c) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.