Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 67 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Kasım 2023 01:10, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 02:02
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunim 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda işe o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir srnavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalannda ALES puanr 70 olarak alınır.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

4- Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanhk ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak' Olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolan haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURİ SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1- İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak.

2- Özgeçmiş.

3- Bir adet vesikalık fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7- Yüksek Lisans ve/veya doktora diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

8- Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (soJj bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)

Ş- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

10- Yabana Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

11- Açıklama kısmındaki şartlan taşıdığını gösterir diğer belgeler, (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

NOT:

lyığ-Devlet sisteminden alman belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllannın veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllannı ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

2- İstenen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamalan yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

3- Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

il- Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçlan ve Nihai Değerlendirme Sonuçlan) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Karadeniz Teknik'Çniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolanna kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunduktan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesini fiziki dosya halinde vereceklerdir. Ayrıca yayınlarının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.fi/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, aynca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi,; özgeçmiş, yayın listesini fiziki dosya halinde vereceklerdir. Aynca yayınlanırın bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.trÇ kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartlan sağlamalan gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafindan geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalannın onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesini fiziki dosya halinde vereceklerdir. Ayrıca, yayınlarının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların ÖSYM Başkanlığı tarafindan geçerliliği kabul edilen dil sınavından en az 65 veya bu puanın eşdeğeri bir puanr almış olmalan gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlann (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabana ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergg'ye Üniversitemiz wwwktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.