Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Eylül 2023 01:00, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 01:19
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

İLAN TARİHİ İLAN SAYISI

19 Eylül 2023 2023/04

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

1.2 ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerini çevrim içi sisteme yüklemeleri ve muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir, üniversitemiz Senatosunun 20 Ekim 2022 tarih ve 2022/17-03 sayılı Kararı ile aşağıdaki tablodaki bazı bölümlerde asgari ALES puan barajı ile yabancı dil puan barajı yükseltilmiştir.

1.3 Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadeceyüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun EsdeğerlikTablosu kullanılacaktır.

. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu donemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

1.4 Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

1.5 Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

2.2. Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

- Adaylar; Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden (httr>://ubvs.ba rtin.edu.tr/HRM/AkademikBa.svuru/PersonelBasvuru/Giriş) çevrim içi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Başvuru sürecinde destek almak isteyen adaylar 0378 501 10 00 (5007-5017) telefon numaralarından veya nersonel(a>bartin.edu.tr elektronik posta adresinden iletişim kurabilecektir.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Çevrim içi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş,

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerllğl kabul edilen bir sınava alt sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

4. Mezuniyet Belgeleri, (E devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Lisans Transkripti, (Edev Jetten başvuru süresi içerisinde alman karekodlu belgeler kabul edilir,)

6. Kimlik fotokopisi,

7.Tecrübe Belgesi (2023/16 sıra numaralı öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübelerini gösterir çalıştıkları yerlerden alacakları iş deneyim belgesi ile meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümünü çevrim içi başvuru sistemine mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.)

4.2 Araştırma Görevlisi Kadrolarına Çevrim içi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş,

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi,

4. Mezuniyet Belgeleri (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Öğrenci Belgesi (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

6. Lisans Transkripti (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7. Kimlik fotokopisi.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge çevrim içi başvuru modülüne yüklenmelidir.

3. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

9462/1/1-1

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2023-03)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-devlet üzerinden alınan karekodlu lisans.yüksek lisans, doktora mezun belgeleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

- Müracaat edecek adayların (http://wvvw.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesiunde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının "Öğretim Üyesi Atamaları" başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıksalar dahi) E-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesin?' müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. E-devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59'a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru suresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.