Şırnak Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Şırnak Üniversitesi, 45 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 22 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Haziran 2023 03:36, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 02:24
Şırnak Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez ve İlçe birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 45 (Kırk Beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

3. 2022 KPSS lisans mezunlan için KPSS P3,Önlisans mezunları için KPS5 P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak.

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

2-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1.Sözleşmeli Personel Pozisyonlanna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,

- Özgeçmiş,

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- I (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştınlacakür)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir,

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir .)

-SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-Eşdeğerlilik Belgesi.

5- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- "Sözleşmeli Personel Çalıştinlmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personetin, hizmet sözleşmesi esaslanna. aykırı hareket etmesi nedeniyle kuranlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykın durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adaylann herhangi bir sosyal güvenlik kuramından emeklilik veyayaşhlık ayhğı almamalan gerekmektedir.

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir,

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların baş vuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

- Adaylann şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

- Yapılan sıralamada adaylann KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncetik tanınacaktır.

6.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki SözleşmeE Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartlan taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylann başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartlan taşımadığının, tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartlan tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.

- KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmek pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar- değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

5820/1-1