Ahi Evran Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı

07/07/2009 12:25:00
Yazdır

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2009?2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE KOŞULLARI

?Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümleri kapsamında, 2009?2010 Eğitim-Öğretim yılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlara ilişkin esaslar aşağıya çıkarılmıştır.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Üniversitemizin 2009?2010 Eğitim-Öğretim yılı, yatay geçiş kontenjanları, birimlerimizin ilgili kurullarınca kabul edildiği üzere (Ek-1)?de verilmiştir.

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1-Yatay Geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulu kararı ile yapılır.

-Önlisans programlarından lisans programlarına,

-Açık öğretim veya ekstren (devam zorunluluğu olmayan) öğretim programlarından örgün öğretim programlarına

-İkinci örgün öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına,

yatay geçiş yapılamaz.

2- İsteyen öğrencilerin 2009?2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için yatay geçiş başvurusunu, geçmek istediği Fakülte veya Yüksekokula, 04/09/2009 Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

3- Fakülte ve Yüksekokullar; Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4?üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, hangi yükseköğretim kurumlarından öğrenci alacaklarını ilan edecektir.

4- Fakülte ve Yüksekokullarımızın ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz. Hazırlık sınıfı öğrencileri yatay geçiş isteğinde bulunamaz.

Ara sınıf veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması (Harfli sistemde DC harf notuyla koşula bağlı sınıf geçen öğrenciler müracaat edemez),

b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil ) en az % 60 veya eşdeğeri .(4?lük sistemde 2.4) olması gereklidir.

Son sınıf veya son iki yarıyıla yapılacak geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dâhil ) en az % 65 veya eşdeğeri olması,

c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.

5- Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği ÖSYS puanı, geçiş için başvurduğu bölüm veya programlarımızın ÖSYS genel kontenjan taban puanından daha düşük olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Bir öğrencinin bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun kontenjanın dolmaması halinde ilgili yönetim kurulu, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik?in 5.ve 6. Maddesinde belirtilen başarı sınırlarını % 50 ye kadar indirme kararı alabilir.

7- Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından (YÖK tarafından tanınan ve eş değer program uyguladığı belirlenmiş olanlardan) geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarı yıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik?in 5.ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır.

Yatay geçiş için belirlenmiş olan kontenjanların, 3 veya daha fazla olanlarda, başvuru olması durumunda, 1/3?ü Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kullanılabilir.

İlk yıl (ilk iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yılın sonunda geçiş yapılamaz. Ancak, öğrencinin ana veya babası devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.

Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.

8- Üniversite içinde yapılacak yatay geçiş başvuruları, ilgili yönetim kurulunca bu esaslar çerçevesinde yapılır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

a) Üniversitemize, yatay geçiş başvuruları (kontenjan olması durumunda), güz yarıyılı için: 13/07/2009 tarihinde başlamak üzere 04/09/2009 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, bahar yarıyılı için ise; derslerin başlamasına on gün kalana kadar, bütün belgeler tamamlanmış olarak yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

b) Başvuruda istenen belgeler;

Yatay geçişle geçmek istenen Fakülte veya Yüksekokula hitaben yazılmış (bölüm veya program belirtilmek üzere) bir dilekçe,

Alınan bütün dersleri ve notlarını gösterir belge (aslı),

Kayıtlı bulunduğu programın tüm derslerini kredi ve içerikleriyle gösterir belge (aslı),

ÖSYS sonuç belgesi (Onaylı örneği),

Disiplin cezası almadığına dair belge (aslı),

Nüfus cüzdanı sureti (onaylı)

Yurtdışından yapılan başvurularda adayın kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunu tanıtan katalog, pasaportun giriş-çıkış vizelerinin vurulduğu sayfaların fotokopisi ayrıca eklenecektir.

Yabancı dilde hazırlanmış belgelerin Türkçeye çevrilmiş olması gerekmektedir.

Tüm belgeler yarım kapaklı bir dosya içerisinde teslim edilecektir.

c) Yatay geçiş değerlendirmeleri ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarının kararı ile yapılır ve sonuç ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

d) Üniversitemize yatay geçiş hakkını kazanan öğrencilerin, duyuru tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yatay geçiş haklarını kaybetmiş olacaklardır. Mazeret nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencinin kanuni vekili kayıt işlemini yaptırabilecektir. Öğrencilere yatay geçiş yaptıklarına dair belge verilecek olup, geldiği Yükseköğretim kurumundan ilişik kesme belgesini getirmek suretiyle Üniversitemize kaydını yaptıracaktır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirtilen başvuru şekilleri dışında, yanlışlıkla da olsa, farklı yerlere yapılacak başvurular ile zamanında yapılmış olsa dahi, postayla yapılan başvurularda gecikmeler nedeniyle süresi içerisinde kurumumuza ulaşmayan veya eksik belgeyle yapılan müracaatlar, işleme konulmayacaktır.

Üniversitemize müracaat ederek yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı?nca İnternet ve duyuru panolarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca posta ile duyuru yapılmayacaktır.

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KONTENJANI
BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ TOP.
SINIF SINIF SINIF SINIF  
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği - 1 1 - 2
Sınıf Öğretmenliği(İ.Ö.) - 3 1 - 4
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - 1 1 - 2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İ.Ö.) - 1 1 - 2
Fen Bilgisi Öğretmenliği - 1 1 - 2
Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö.) - 1 1 - 2
Okul Öncesi Öğretmenliği - 1 - - 1
Matematik Öğretmenliği - 2 - - 2
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - 2 2 - 4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri - 1 - - 1
Türkçe Öğretmenliği - 2 1 - 3
Türkçe Öğretmenliği(İ.Ö.) - 2 1 - 3
TOPLAM 28
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arkeoloji - 2 - - 2
Biyoloji - 2 2 - 4
Biyoloji (İ.Ö.) - 2 - - 2
Fizik - 1 - - 1
Fizik (İ.Ö.) - 1 - - 1
Kimya - 2 - - 2
Matematik - 2 2 - 4
Matematik(İ.Ö.) - 2 2 - 4
Türk Dili ve Edebiyatı - 2 2 - 4
Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö.) - 2 2 - 4
TOPLAM 28
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi Öğretmenliği - 3 3 - 6
TOPLAM 6
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik - 1 - - 1
TOPLAM 1
MESLEK YÜKSEKOKULU
İnşaat - 3 - - 3
İnşaat(İ.Ö.) - 3 - - 3
Elektrik - 3 - - 3
Elektrik(İ.Ö.) - 3 - - 3
Seracılık - 2 - - 2
Muhasebe - 3 - - 3
Muhasebe(İ.Ö.) - 3 - - 3
İşletme - 3 - - 3
İşletme(İ.Ö.) - 3 - - 3
Pazarlama - 3 - - 3
Pazarlama(İ.Ö.) - 3 - - 3
Turizm ve Otel İşletmeciliği - 2 - - 2
TOPLAM 34
Bu ilan 11,927 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?