Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Mayıs 2023 00:31, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 00:37
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük haklan yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

. İlan edilen kadrolara başvuracak Adaylarının; https:Hpersonel.hku.edu.tr/tum-fonnlar-ve-dilekceler/ \veb adresinden bir örneğini temin edebilecek başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak Adaylarının başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolana başvuracak Adaylarının doçentlik belgelerini ayrıca dosyalatma eklemiş olmalan gerekmektedir) I nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadrolarına için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolan için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadrolan için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#vonereeler) belirtilen koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir.

. Müracaat edecek adayların; https://personel.htai.edu.tr/tum-fonnlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesf'ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Aynca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

. Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıktan eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre vc üniversitc-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerim açıklayan bir "özgelccck / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlanan ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.

. Adaylarının, ilan tablosunda 'Açıklama' sütununda belirtilen şartlan sağlanan gerekmektedir.

. Adaylarının müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kurama olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

. Adaylarının müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğra olduğunu, aksi takdirde başvuruları ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

. İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https:7personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.