Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 145 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 145 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 30 mayıs 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Mayıs 2023 00:35, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 00:32
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 145 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2' inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyon unda istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı ve Antrenör sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak Uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtara n görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 1 (bir) Spor Uzmanı ile 2 (iki) Antrenör, 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı başarı sıralaması sonucuna göre 25 Büro Personeli, 35 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Şoför), 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 35 Sağlık Teknikeri, 7 Mühendis 10 Tekniker ve 3 Teknisyen alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 16/05/2023

Son Başvuru Tarihi : 30/05/2023

Başvuru Yeri : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Başvuru Şekli :Şahsen

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dah a fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ndan mahkum olmamak.

2- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl hastalığ ı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)

4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırm ası sonucu olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile be lirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

F) Koruma ve Güvenlik Kadroları için;

1- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

2- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85'ten fazla, 70-13=57'ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)

3- Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75'ten fazla, 60-13=47'ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)

4-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

5-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

6-Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

G) Spor Uzmanı ve Antrenör Kadroları için;

1- Uygulama Sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı ve Antrenör sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sıralama yapılırken; Spor Uzmanı ve Antrenör için KPSS P3 puanı esas alınacak olup unvan koduna göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.)

2- Uygulama sınavı sınav komisyonu tarafından belirlenen mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak yapılacaktır.

3- Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı www.ohu.edu.tr adresi nde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

4- Spor Uzmanlığı ve Antrenör uygulama sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

5- Spor Uzmanlığı ve Antrenör uygulama sınavından en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. 70 (yetmiş) puan üzeri en yüksek puan alan adayın ataması yapılacaktır.

6- Spor Uzmanlığ ve Antrenör uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri en yüksek puanı alarak başarılı sayılan ve ataması düşünülen adayın dışında kalan ve 70 (yetmiş) puanı aşan diğer adaylar uygulama puan sıralamasına göre yedek olarak ilan edilecektir.

H) Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Mühendis ve Teknisyen kadrolarında Uygulama Sınavı yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (https://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu) adresinden temin edilecektir.

2- 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge Kabul Edilecektir)

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya (E - devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir).

6- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Güncel)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu veya aslı) (Güncel)

8-Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumlan ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)

9-Özgeçmiş

10-Fotoğraf (2 Adet)(Güncel)

11- Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).

12- Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel olabilecek Psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı kekemelik vb engeller bulunmadığına dair sağlık raporu (Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir)

Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, Faks veya internet kanalıyla ya pılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler. İlan da belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçele rde bulunan) birimlerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamala rı iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi i le birlikte tazmin edilecektir.

Kurumumuz gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonunda 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday ilan edilir.

Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240

Tel: 0388 225 2678-2774-2670-2671

5068/1-1