Boğaziçi Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Mart 2023 02:28, Son Güncelleme : 31 Mart 2023 02:31
Boğaziçi Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

1- Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 6 yıl deneyim sahibi olmak,

. Kamu veya özel sektör kurumlarının şef, müdür, şube müdürü vb. yönetici pozisyonlarında çalışmış olmak,

. Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

. Active Directory ve LDAP hakkında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

. Microsoft Exchange veya açık kaynak kodlu e-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

. Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı uyum sağlamak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak,

. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

. Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

. Sistem ve ağ (network) alanları ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Sanallaştırma teknolojilerinden en az birini içeren eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Linux işletim sistemlerinden en az birini içeren eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Windows server işletim sistemleri ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

2- Kıdemli Proje Yöneticisi

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Bilgi Teknolojileri alanında minimum 10 yıl Proje Yönetimi tecrübesine sahip olmak,

. Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından verilen PMP Proje Yönetimi sertifikasına halen geçerli şekilde sahip olmak,

. Klasik (Waterfall) ve Çevik (Agile - Scrum) Proje Yönetim Metodolojilerini kullanarak proje yönetme tecrübesine sahip olmak,

. MS Project Server, Jira, Confluence vb. proje yönetimi araçlarını üst seviyede kullanabilmek,

. Microsoft Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilmek,

. Büyük ölçekli (500 üzeri bilgisayar kullanıcısına sahip) kamu veya özel sektör kuruluşlarında bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerine yönelik talep toplama, bütçeleme, satın alma, Kamu İhale Kanunu (KİK) standartlarına uygun teknik ve idari şartname hazırlığı, altyüklenici yönetimi ve kontrat yönetimi tecrübesine sahip olmak,

. Büyük ölçekli (500 üzeri bilgisayar kullanıcısına sahip) kamu veya özel sektör kuruluşlarının bilgi teknolojileri veri merkezi altyapısı (Sunucu, Omurga ve Kenar Switch, Veri ve Enerji Yapısal Kablolamaları, UPS vb) bileşenlerinin kurulmasına yönelik projelerinde görev almış olmak,

. Büyük ölçekli (500 üzeri bilgisayar kullanıcısına sahip) kamu veya özel sektör kuruluşlarında Kurumsal Yazılım Geliştirme, Devreye Alma ve Uyarlama Projelerini (ERP, CRM vb) görev almış olmak,

. Büyük ölçekli (500 üzeri bilgisayar kullanıcısına sahip) kamu veya özel sektör kuruluşlarında Siber Güvenlik Ürünlerinin devreye alınmasını ve Siber Güvenlik Hizmetlerinin sağlanmasını içeren projede görev almış olmak,

. Teknoloji transferi, üniversite-sanayi iş birliği ve fikri mülkiyet hakları konularında bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş ve planlama ile organizasyon becerilerine sahip olmak,

. Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş dışa dönük ve temsil yeteneğine sahip olmak.

. Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

. Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme yapmak ve bunları raporlamak.

3- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 10 yıl deneyim sahibi olmak,

. Kamu veya özel sektör kurumlarının şef, müdür, şube müdürü vb. yönetici pozisyonlarında çalışmış olmak,

. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek,

. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmak,

. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak,

. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve geliştirme yapabilmek,

. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak,

. T- SQL programlama bilgisine sahip olmak,

. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek.

. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak,

. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak,

. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

. Yazılım ve veritabanı alanları ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Web tasarım alanları ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

4- Donanım ve Ağ Destek Uzmanı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 10 yıl deneyim sahibi olmak,

. Kamu veya özel sektör kurumlarının şef, müdür, şube müdürü vb. yönetici pozisyonlarında çalışmış olmak,

. Birimlerden talep edilen işlerin Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) sürelerini aşmadan tamamlanarak kapanmasını organize etmek,

. Birim araçlarının ihtiyaçlarının (temiz olması, yakıt alınması, bakım takipleri vs.) takibini yapmak ve kullanımını organize etmek,

. Bilgisayar/Projeksiyon/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,

. Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımını yapmak,

. Bilgisayar ve diğer donanımsal ürünlerin arızasını gidermek, garanti süresi içindeki cihazları ilgili firmaya göndererek onarımını sağlamak garanti süresi bitmiş ve öz kaynaklarla yapılamayan arızalar için bakım destek almak,

. Bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanımlarla ilgili teknik desteği vermek ve verilmesini sağlamak,

. Birimlerin iş ve işlemlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gereken her türlü yazılımın kurulumunu yapmak ve yapılmasını sağlamak,

. Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri gerçekleştirmek,

. Yazılım kurulumları, domaine alma ve son kullanıcı desteklerini vermek,

. Linux tabanlı işletim sistemleri ve programlarına destek vermek,

. Pardus ve Linux tabanlı sistemlere göç işlemlerindeki iş ve işlemleri gerçekleşmesine destek olmak ve olunmasını sağlamak,

. Başkanlığımız birimlerinin teknik personel eğitimlerini yapmak, ihtiyaç duyulması durumunda destek vermek,

. Bina giriş-çıkış güvenlik ve tarama cihazları (detektör, X-Ray, kartlı giriş, turnike vb.), plaka tanıma, bariyer, ses sistemleri ve diğer ilgili ekipmanların kurulum, bakım ve onarımının takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,

. Info TV ve LED ekranlarının kurulum, bakım ve onarımının takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,

. Ağ (network), telefon, kamera ve geçiş sistemlerinde ihtiyaç olan bağlantıların gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere yardımcı olmak,

. Hurdaya ayrılacak bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. malzemeler için oluşturulan hurda komisyonuna uzman üye göndermek; hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunu denetlemek,

. Periyodik hizmetiçi eğitimlerle kurum çalışanlarını ve son kullanıcıları, kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,

. Microsoft Office programları konusunda bilgi sahip olmak,

. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak,

. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak,

. Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

. Ağ ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Proje yönetimi ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak,

. Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme yapmak ve bunları raporlamak.

5- Donanım ve Ağ Destek Uzman Yardımcısı

. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,

. Minimum 3 yıl deneyim sahibi olmak,

. Birimlerden talep edilen işleri Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) sürelerini aşmadan tamamlamak,

. Bilgisayar/Projeksiyon/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,

. Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımını yapmak,

. Bilgisayar ve diğer donanımsal ürünlerin arızasını gidermek, garanti süresi içindeki cihazları ilgili firmaya göndererek onarımını sağlamak garanti süresi bitmiş ve öz kaynaklarla yapılamayan arızalar için bakım destek almak,

. Bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanımlarla ilgili teknik desteği vermek,

. Birimlerin iş ve işlemlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gereken her türlü yazılımın kurulumunu yapmak,

. Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemelerini gerçekleştirmek,

. Yazılım kurulumları, domain alma ve son kullanıcı desteklerini vermek,

. Linux tabanlı işletim sistemleri ve programlarına destek vermek,

. Pardus ve Linux tabanlı sistemlere göç işlemlerindeki iş ve işlemleri gerçekleşmesine destek olmak,

. Bina giriş-çıkış güvenlik ve tarama cihazları (detektör, X-Ray, kartlı giriş, turnike vb.), plaka tanıma, bariyer, ses sistemleri ve diğer ilgili ekipmanların kurulum, bakım ve onarımının takibini yapıp işler halde tutulmasını sağlamak,

. Info TV ve LED ekranlarının kurulum, bakım ve onarımının takibini yapıp işler halde tutulmasını sağlamak,

. Ağ (network), telefon, kamera ve geçiş sistemlerinde ihtiyaç olan bağlantıların gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere yardımcı olmak,

. Hurdaya ayrılacak bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. malzemeler için oluşturulan hurda komisyonuna uzman üye göndermek; hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunu denetlemek,

. Microsoft Office programları konusunda bilgi sahip olmak,

. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak,

. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak,

. Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme yapmak ve bunları raporlamak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342

Bebek/Beşiktaş/İSTANBUL

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)

e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

j) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır ve atamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri zorunludur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 02/05/2023 tarihinde saat 10:00'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Sözlü sınav 02/05/2023 tarihinde saat 14:00'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR

SINAVIN ŞEKLİ;

a) Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI; yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar (Nitelikler)" bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ile sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.