Gebze Teknik Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gebze Teknik Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Mart 2023 00:34, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 02:15
Gebze Teknik Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

18.03.2023 tarih ve 32136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 29 adet sözleşmeli personel alımımıza ilişkin ilanımız iptal edilmiştir.

İlan olunur.

3268/1-1

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

1.3. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak,

1.4. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan "(...) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),

- Özgeçmiş,

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Sürücü Belgesi, (Şoför ilanına başvuran adaylar için)

- Sertifika/Ustalık Belgesi, (Aşçı, Bahçıvan ve Bakım/Onarım Hizmetleri ilanına başvuran adaylar için)

- Hijyen Belgesi, (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)

- NVİ Adres Kaydı, (e-Devletten alınabilir.)

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla "koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (taşıma hizmetleri)" pozisyonları için BEDEN KİTLE ENDEKSİNİ gösterir belge. (kamu veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede; boy, kilo ve beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

5- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların "(Ek fıkra: RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1 md.) Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kuramlarının (...) sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının c bendi uygulanabilir." hükmü uyarınca yukarıda belirtilen unvanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

[Sınav şartı (...) c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) (...) sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.]

Adaylar başvuru sonuçlarını üniversitemiz (www.gtu.edu.tr) internet adresinden öğrenebilecek olup sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere adayların kimlik kartı veya sürücü belgesi veya pasaport belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

5.1. Sınav Konuları ve Puanları

Sözlü Sınava İlişkin Açıklama;

1) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile adayların kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.

5.2. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanının Hesaplanması

Başarı puanı sözlü sınav esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir.

6- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

6.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

6.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

6.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

6.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

7- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

7.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Rektörlüğümüzce yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

7.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

7.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan veya göreve başlamayanların yerine, TÜM YEDEK ADAYLARDAN ATAMA TALEP DİLEKÇESİ alınacak olup boşta kalan kadrolar için duyuruda belirtilecek olan tarihler arasında atama talebinde bulunmaları, ayrıca arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla aday sıralamasına göre yedek adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

7.4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7.8. ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDAN YAPILAN TÜM DUYURULAR TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP KİŞİLERE AYRICA YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

2999/1-1