Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 2 denetçi yardımcısı alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 2 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Şubat 2023 02:58, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 03:02
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 2 denetçi yardımcısı alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TENMAK DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara/Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 ve 687/6 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24. maddesine göre istihdam edilmek üzere, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönetmeliği" uyarınca 2 (iki) adet TENMAK Denetçi Yardımcısı pozisyonu için Kurumumuzca yapılacak Yarışma Sınavı sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde gerçekleşecek olup Ankara'da yapılacaktır.

A- YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, denetçilik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak,

ç) 01/01/2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)'ndan KPSSP48 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak (sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk 40 (kırk) kişi yazılı sınava alınacak olup son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağırılacaktır.)

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvurular 06/03/2023 tarihinde başlayıp 15/03/2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

c) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından aday sorumludur.

e) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

C- YAZILI SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav 11/04/2023 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav saati, yeri ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup, sınavda aşağıda belirtilen her bir alan bilgisinden 20'şer soru ve yabancı dil bilgisinden 20 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır:

I) Alan Bilgisi

I - Hukuk; Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, (20 soru)

II - Ekonomi (iktisat); Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar, İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para-Banka, Uluslararası Ekonomi, (20 soru)

III - Maliye; Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi ve Kanunlarının Esasları, (20 soru)

IV - Muhasebe; Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Finansal Tablolar Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap, (20 soru)

2) Yabancı Dil Bilgisi (İngilizce) (20 soru)

c) Yazılı sınavda, her bir alan (Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe) ve yabancı dil bilgisi ayrı ayrı hesaplanmak üzere, her soru 5 (beş) puan değerinde olup değerlendirmede yalnız doğru cevaplar değerlendirilecek, yanlış cevaplar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ç) Yazılı sınav puanı, her bir alandan (Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe) alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

d) Yazılı sınava giren adaylar, alan bilgisi yazılı sınav puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

e) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bir alandan (Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe) ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan ve yabancı dil bilgisi alanından en az 60 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

f) Yazılı sınav alan bilgisi puanı eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı dil bilgisi puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

g) Yazılı sınavı kazananların başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Kurumun resmi internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Kuramca, kazananların başvuruda belirttikleri adreslerine sınav sonucunu, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar, yazılı sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ç- SÖZLÜ SINAV

a) Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

1) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)'dir.

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)'dur.

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)'dur.

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)'dur.

5) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)'dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)'dur.

b) Sözlü sınav "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Duınlupınar Bulvarı, No: 192, Çankaya/ANKARA" adresindeki Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır.

b) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olması, adayın güncel bir fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun süresinin geçerli olması zorunludur.

Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.

ç) Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

D- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Yarışma sınavı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Yarışma sınavı sonucu, yarışma sınavı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Diğer adaylar başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir.

2) Adayların yarışma sınavı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

E- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

a) Yarışma sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Kurumca, kazananların başvuruda belirttikleri adreslerine sınav sonucunu bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Adaylar, yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 10 (on) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

c) Yarışma sınavında başarılı olanların ilanda ve tebligatta belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. Hak kazananların bu süre içerisinde göreve başlamaması veya göreve başlatılan pozisyonlarda boşalma olması halinde, yedek adaylar başarı sırasına göre göreve başlatılabilirler. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda belgelerinde veya belge içeriklerinde noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaralan:

(0 312) 295 47 52

(0 312) 295 47 16

Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr

Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192,

06510 Çankaya/ANKARA

İlanen duyurulur.

1424/1-1