Denizli İhracatçılar Birliği proje kapsamında 2 personel alacak

Denizli İhracatçılar Birliği proje kapsamında 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023.

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 25 Ocak 2023 10:07, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 10:08
Denizli İhracatçılar Birliği proje kapsamında 2 personel alacak

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği proje kapsamında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmeli Proje Personeli kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde 2 (iki) personel alımı yapılacaktır

Denizli İhracatçılar Birliği Proje Personeli Alım Duyurusu

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nce (DENİB) tarafından "17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan UR-GE projesi destekler i" kapsamında yürütülmekte olan "Denizli Dış Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik Ve Tasarım" Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi" isimli proje süresince istihdam edilmek üzere; Belirli Süreli Hizmet Sözleşmeli Proje Personeli kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde 2 (iki) personel mülakat ve Ticaret Bakanlığı onayları sonucu işe alınacaktır.

Genel Nitelikler :

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 7. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 9. Son 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde (İngilizce) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 10. Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun,

Özel Nitelikler :

 1. Denizli'de ikamet eden/edecek
 2. Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
 3. İletişim yönü kuvvetli,
 4. Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 5. Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
 6. MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 7. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 8. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje elemanları alınacaktır.

İş Tanımı :

 • UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,
 • Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru Belgeleri :

 1. İş Başvuru Formu
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" İbaresinin yazılarak imzalanması)
 3. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS İngilizce) sonuç belgesi(en az C seviye) fotokopisi
 5. Güncel Özgeçmiş (CV)

Başvuru Süresi ve Adresi :

Başvurular 31 Ocak 2023 tarihi saat 17:00'e kadar [email protected] mail adresine veya aşağıda iletişim bilgileri verilen Birliğimize elden veya kargo yoluyla Başvuru Belgeleri iletilerek gerçekleştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT :

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olmayan başvurular değerlendirilmeye tabi olmayacaktır.

Sözlü Sınav :

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ