Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/69724/
Yazdırılma Tarihi : 01 Haziran 2023 Perşembe 01:10

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi 2 memur alacak

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi 2 memur alacak. Son başvuru tarihi 15 şubat 2023

Haber Tarihi : 04 Ocak 2023 00:51
Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi 2  memur alacak

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla hizmetli ve zabıta memuru alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemize yukarıda belirtilen boş hizmetli ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen hizmetli ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

4. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında adaylar;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından http://www.kilicarsan.bel.tr temin edeceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.

9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1. Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar 13.02.2023- 15.02.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.30-17.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Memur kadrosu için sözlü sınavına katılabilmek için;

1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13.02.2023 - 15.02.2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/Afyonkarahisar adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarım yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin kil[email protected] internet adresine gönderilebilecektir.

3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadrosu için sözlü sınava, zabıta memuru kadrosu için sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların değerlendirilmesini müteakip 22.02.2023 tarihinde Belediyemizin (http://www.kilicarslan.bel.tr) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerine (http://www.kilicarslan.bel.tr) resmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

7. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav; 28.02.2023 tarihinde Saat:09.30'da başlamak üzere, "Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar" adresinde sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.

Diğer Memur alımı için sözlü sınav; 28.02.2023 tarihinde Saat: 11.30'de başlamak üzere, "Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/Afyonkarahisar" adresinde sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi,

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur kadrosu sınavında değerlendirme:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecektir.

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden http://www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde

(http://www.kilicarslan.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.


Kaynak : Resmi Gazete