İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihleri 16-27 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2022 06:30, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 06:34
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022-05)

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgelerinin e-devlet çıktıları (asıllan veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-devlcttcn alman kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatmda Özgeçmiş ve Eserler listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devletten alman kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şımak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomalarının e-devlet çıktıları (asıllan veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (E-devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatmda Özgeçmiş ve Eserler listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya E-devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şımak Üniversitesi Akademik Personel ilk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

-Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlan taşımaları gerekmektedir.

-Müracaat edecek adayların "Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirlenen koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir,

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlarının (daha önce çalışıp aynlsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.siraak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır,

İlan Başvuru Başlama Tarihi: 31.12.2022

İlan Başvuru Bitiş Tarihi: 16.01.2023 mesai bitimi

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Sırıttık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022-05)

Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 saydı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak»

2) ALES'ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir,

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolanna yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanma uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-l 8/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak, (Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlar hariç)

6) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

B) MUAFİYETLER

1) Meslek Yüksekokullarının, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmclik"in 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

2) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

C) İSTENEN BELGELER

1) Öğretim Elemanı Kadroları İçin İlan Başvuru Dilekçesi'nin doldurulmuş ve imzalanmış hali,

2) Özgeçmiş

3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4) Nüfiıs cüzdan fotokopisi

5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi örneği, yurt dışından alınmış diplomalar için denklik belgeleri (Aslı gibidir kurum / noter onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

6) Lisans transkript belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı (4'lük ve 5'lİk not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır)

7) Tezli yüksek lisans veya Doktora belgesi istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı

8) ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

9) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veyaeşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgeleri)

10) Aranılacak özel şartlarda belirtilen deneyim sahibi olduğunu gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü vc ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)

11) Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)

D) AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

2) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha Önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-Devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir,

4) Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 5) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi İçinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurulana son başvuru tarihine kadar ilgili kadronun bulunduğu birime ulaşmış olması gerekmektedir. Gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ((http://www.simak.edu.tr/) ilan edilecek olup adaylara aynca bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilin dalının/bilipLda|ınm/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

8) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.