2003 yılı İdari Hakimlik Sınav Soruları

İlan Giriş : 22 Aralık 2003 22:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
2003 yılı İdari Hakimlik Sınav Soruları

2003 yl dari Hakimlik Snav Sorular

dari hakimlik snavna ilikin olarak iki soru grubu yaynlyoruz. lk soru grubu Mehmet Yener tarafndan gnderilmi, ziyaretilerin maille gnderdii katklar ile zenginletirilmitir. kinci soru grubu ise tmyle Bayram bey tarafndan bizlere iletilmitir. Kendilerine teekkr ediyoruz.

Mehmet bey tarafndan gnderilen soru grubu

1- 2002 ylnn sonunda yaplan Anayasadeiiklii 1982 Anayasasnn hangi hkmn deitirmitir? (Milletvekilleri ile ilgili olarak)

2- Cumhurbakanna 1961 Anayasa'sndan farkl olarak aadakilerden hangisi 1982'de ilk kez verilmitir?

3- Atatrk ilkeleri hangi ylda Anayasa hkm haline gelmitir?

4- Cumhurbakannn yetkilerinden hangisi yasama yetkilerinden biri deildir? (Devlet denetleme kurulu yeliine seme)

5- Aadakilerden hangisi Devlet hale Kanununa tabi deildir?

6- 1961 Anayasasnda her bir bakann ayr ayr oylamas ile seilmesi aadakilerden hangisine yol amtr? (Hkmet bunalmna, Anayasa deiikliine)

7- Aadakilerden hangisi hakimlik savclk teminat ile ilgili deildir?

8- Hakim; kanunda, rf ve adette hkm bulamad takdirde kanun koyucu gibi hareket edebilir. Bunun sonucu verilen kararn akbeti? (Verilen karar ne hakimi ne de dier mahkemeleri balar.)

9- Hangi disiplin cezas (657'e tabi memurlar iin) ilgili kuruluun yksek disiplin kurulunun gr ile ve atamaya yetkili amirin karar ile verilir? (Kademe lerlemesinin Durdurulmas.)

10- Temel hak ve zgrlkler hangi hallerde snrlandrlamaz? (Genel snrlama nedenleri ile snrlama)

11- Aadakilerden hangisi Dantay'n ilk derece mahkemesi olarak bakt davalardan deildir? (lke dnda idari makamlarn verdii kararlar aleyhine)

12- 1982 Anayasasnda aadakilerden hangisinde nitelikli ounluk aranmaz?

13- Aadakilerden hangisi halinde TBMM seime otomatikman gider? (Cumhurbakannn 4. turda seilememesi halinde)

14- Aadakilerden hangisi yarglanmann yenilenmesini gerektiren bir neden deildir? (Mahkemenin grev ve yetkisi dnda bir ie bakmas)

15- Dilekenin mahkeme verilmesi halinde ilk incelenecek hkm aadakilerden hangisidir? (Grev ve yetki)

16- Kesin ve yrtlmesi gereken bir ilem olmadndan dolay davann redddilmesi halinde yaplmas gereken nedir? (7 gn iinde temyiz istemiyle Dantay'a bavurur)

17- Dernein amac, ahlaka ve hukuka aykr hale gelirse dernein kapatlmas nasl olur? (Cumhuriyet savclnn veya ilgili kimselerin istemi zerine mahkeme karar ile kapatlr)

18- Evlilik ii ve evlilik d ocuk mirastan nasl pay alr? (kisi de eit pay alr)

19- Aadakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin itihad ile olumu fakat Anayasa'da belirtilmemi bir husustur? (Anayasa mahkemesine bavurulmas zerine yrtme durur)

20- Diyanet leri Bakanlnn genel idare ierisindeki yeri nedir? (Babakanla bal bir kurululatur)

21- Mirasn paylalmasnda istihkak iddiasnn miraslar aleyhine ktye kullanlmas hangi anlama gelir? (Haklarn iktisap edilmesinde iyi niyetli olmamasdr)

22- ... aadakilerden hangisi gerekmez? (Evlat edinilmi kimsenin biyolojik anne- babasnn izninin alnmas)

23- Ayrt etme gcne sahip olmayan A, tanmazn B'ye tapuda devretmitir. 1990 ylnda, B 5 yl getikten sonra lm ve miraslar C, D, E'dir. C sadece zilyetliini srdrmtr. Aadakilerden hangisi dorudur. (A 1999'a kadar tapunun dzeltilmesi davas alabilir)

24- Aadakilerden hangisi belediye encmeninin grevlerinden deildir?

25- Aadakilerden hangisi grev ve yetki noktasnda .....?

26- aadakilerden hangisi cret deildir?

27- Telif haklarnn mellifleri tarafndan kiralanmas nasl bir kazantr? (Serbest meslek kazanc)

28- Aadakilerden hangisi Trk Dil Kurumunun grevi deildir? (Eski dillerin retilmesi)

29- Gtr usulde ka yl iinde baka bir usule geilmez? (2 yl gemeden)

30- Bilano usulnde % ka oranda zarar pe pee olursa iletme hesab usulne geilir? (%20)

31- Borsa hisse senedi alm satm nasl bir kazantr? (Ticari bir kazan)

32- Kuyumcu A, vitrindeki kolye zerine 1630 dolar yazaca yerde yanllkla 168 dolar yazmtr. A'nn dkkanda olmad srada iyiniyetli C gelip kolyeyi 163 dolara almtr. A sonra farkna varm ve C'nin yerini tespit etmitir. Aadakilerden hangisi dorudur? (C 1630 dolar vermeyi kabul ederse A kabul etmek zorundadr)

33- Bte neye gre dzenlenir?
a) Tzk
b) Ynetmelik
c) Ynerge
d) Yasa
e) Anayasa
Cevap : d

34- st hakk ile ilgili bir soru.

35- 100 milyar gelir vergisinden ne kadar geici vergi alnr?(%15 oranyla 15 milyar alnr)

36- Kamu kurumlarnda uygulanan geici vergi oran nedir? (% 25)

37- Kamu harcamalarnn milli gelir iindeki arl nedir? (Kamu harcamalar/ GSMH)

38- Bte tasarlar genel kurulda en fazla ne kadar sreyle grlr? (En fazla 20 gn iinde)

39- zel usuzszlklerden hangisinde cezann %10'u uygulanmaz.

40- Aagdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin niteliklerinden deildir?

41- Vergi hukuku hangi hukukun alt daldr?
a) Anayasa Hukuku
b) dare Hukuku
c) Mali Hukuk
d) Ticaret Hukuku
Cevap : c

42- dare, vergi ve blge mahkemelerinin kurulmas ve yarg evresinin belirlenmesine ilikin bir soru.

43- Kamulatrlan gayri menkul idareye ne zaman geer? (Mahkeme kararyla idare adna tescil ile)

44- A, 10.05.1999'da memurluktan karlmtr. A, 24.05.1999 tarihinde idareye bavurarak gerekesini sormutur. Cevap ise 28.05.1999 da gelmitir. A en son ne zaman dava aabilir?

45- Aadakilerden hangisi, blge idare mahkemesinin grevleri arasnda deildir?

46- Aadakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olmad iin denetim koulu aranmaz? (Cumhurbakan kararnamesi)

47- Aadakilerden hangisi kamu mallarnn zeelliklerinden birisi deildir? (Serbeste satlabilmeleri)

48- ki kamu kurumu arasndaki bir tanmaz nasl birine tahsis edilebilir?

49- niversite rencilerinin okul sonrasnda isiz kalmalar nasl bir isizliktir?

50- Gizli isizlik hangi alanda en oktur?

51- Aadakilerden hangisi devlet borcunu ksmen veya tamamen ortadan kaldrmaz? (Borcun tahvili)

52- Otomatik stabilizatr etkisi aadakilerden hangisinde en azdr?

53- Harlardan alnan vergilerin matrah ls nedir? (Nispi ve maktu matrah)

54- Ekonomi politikalarnn teebbs sahipleri vb.'lerince belirlendii piyasa tr nedir?

55-Bir verginin sadece karayollarnn bakmna tahsis edilmesi aadaki bte ilkelerinden hangisine aykrlk oluturur? (Genellik)

56- Salk hizmetleri nasl bir mal ve hizmet trdr? (Yar blnebilir mal ve hizmettir)

57- Emlak vergisinin deme zaman aadakilerden hangisidir? (Nisan- Kasm)

58- Gtr usul aadakilerden hangisinde uygulam alan bulur?

59- Vergide aadakilerden hangisine tebli edilmez?

60- Orhun kitabeleri hangi uygarla aittir? (Gktrk)

61- Aadakilerden hangisi evlilikte mutlak butlan nedeni deildir?

62- Mkellefin talebi zerine vergi dairesinin mkteze'sine gre su saylan bir ilem yapan mkellefin sorumluluu nedir?

63- Vergiyi kendi adna ve hesabna deyen kimsenin vergi yanstmas nasl bir ykmllktr ? (Arac mkellef)

64- Aadakilerden hangisinde zamannda beyenname verilmemesi zerine tekrara sre verilen vergidir?(Veraset ve intikal vergisi)

65- Ziraai faliyetlere bil fiil katlmadan arazisini kiralatan kimse buna karlk mahsulden pay almas arazi sahibi iin ne tr bir kazantr? (Gayri menkul sermaye irad)

66- Aadakilerden hangisi vergi mkellefi deildir? (Tam kstllar)

67- Bilano usulne tabi tacirin satmlarndan hangisine kar fatura vb. yerine fi verilebilir?

68- Aadakilerden hangisi vergi hukukunda kabul edilen yorum eitlerindendir?

69- Vergi hukukunda "ekonomik yaklam" ifadesini hangisi tanmlar?

70- Peeleme zelliklerinden hangisinde ifadesini bulur? (zel hukuk hkmlerinden yararlanarak vergi karmak)

71- Aadakilerden hangisi takas ile ilgili olarak dorudur?

72- aadakilerden hangisi KDV'nin kanuni mkellefi deildir? (Satn alan)

73- Aadakilerden hangisi damga vergisine tabi deildir?

74- Tahsil zamanam hangi kanunda belirtilmitir? (AATUHK)

75- Aadakilerden hangisi gelir vergisinin zelliklerinden deildir? (Objektif nitelikte olmas)

76- Stopaj usul ile vergilendirmede uygulanan cezalardan (Sorumlunun yapt iler nedeniyle) kimler sorumludur?

77- Aadakilerden hangisi memurluk greviyle badar?(yesi olduklar yap kooperatifinde ynetim ve denetim kurulu yesi olmak)

78- Grevden uzaklatrma ile ilgili olarak aadakilerden hangisi doru deildir? (Kadrosu ile ilikisi kesilmi olur)

79- Karayollarnn yapmnda oluan tozlar pamuk tarlasn zarara uratmtr. Tarla sahibi 6 ay sonra dava amtr. Aadakilerden hangisi dorudur? (Mahkeme idari merci tecavz nedeniyle grevli idari merciine tevdiine karar verir)

80) Son iki ylda negatif byme gerekleen sektr hangisidir?
a) imento Sektr
b) Sanayi Sektr
c) naat Sektr
d) Tarm Sektr
e) Turizm Sektr
Cevap : a

81) 12 saysnn %3 ile, 3 saysnn %12sinin birbirine oran katr?
a) 1 b) 2 c)3 d) 4 e) 5
Cevap : a

82) Aadaki illerden hangisinde Seluklu kltr ve sanatnn izleri yoktur?
a) Sivas
b) Konya
c) stanbul
d) Erzurum
e) Kayseri
Cevap : c

83) Son iki ylda negatif byme gerekleen sektr hangisidir?
a) imento Sektr
b) Sanayi Sektr
c) naat Sektr
d) Tarm Sektr
e) Turizm Sektr

84) Yazlar kurak geen bir iklimde bitki rtsne ne denir? (Maki-bozkr)

85) Akdeniz lkelerinde gneli gnlerin fazla olmas aadakilerden hangisine etki etmez. (Dalarn tepelerinde ine yapraklbitkilerin olmasna)

86) Eskiehir- Ktahya savann etkileri aadakilerden hangileridir? (Ordunun sakaryaya ekilmesi, Tekalif-i milliye emirlerinin karlmas)

87)Moskova antlamasnn ieriinde hangisi yoktur? (Boazlarn dnya ticaretine almas)

88)Lozan'da aadakilerden hangisi sonra zlmek zere geriye braklmtr? (Irak sorunu)

89) Aadakilerden hanisi stanbul hkmetinin grevini yerine getirmedii ve temsilciler heyetinin kurulmas ile ilgilidir? (Erzurum Sivas kongreleri)

90) Son Mebusan meclisinin padiah tarafndan, igal glerinin etkisiyl datlmas hangi ilkelerin ihlali anlamna gelir? (Bamszlk- Milli egemenlik)

91) TBMM'nin kurulmasndan sonra aadakilerden hangisi TBMM'yi korumaya ynelik tedbirlerdendir?(stiklal mahk. kurulmas, ihaneti vataniye kanununun karlmas)

92) Aadakilerden hangisi XIX. yzyldaki, Osmanl'daki gelimelerdendir? (Eitim amal yurt dnda renci gnderme)

93) Dil, din, rk ayrmcl gzetmeden herkese eit davranlmas aadakilerden hangisi ile ilgilidir? (klar: adalama, Birlik ve beraberlik )


Bayram bey'in gnderdii soru grubu

2003 yl dari Hakimlik Snav Sorular

Genel Kltr Blm
1. 12 tane Trke Paragraf Sorusu
2. Virgll saylarla toplama sorusu
3. Drt ilemi kapsayan sl ifadeli ilem sorusu
4. Kenarortayla ilgili bir soru
5. Oranlarla ilgili saysal bir soru
6. X ve Y bilinmeyenlerini kapsayan bir soru
7. kardelerin yalar toplam 33. ortanca kardein ya katr?
8. arpma ileminde A B C D bilinmeyenlerin toplam
9. Apsis ordinat dzlemi ile ilgili bir soru
10. Yamuun alan ile ilgili bir soru
11. Silindir yar alan ile ilgili bir soru
12. Uygurlarda duvar resmi ve heykel alannda almalar yaplmtr.
13. Orhun abideleri Gktrklere aittir.
14. Lozan'da sonulandrlmayan Suriye ve Irak snrdr.
15. 1921 anayasann yapsal sorunu hkmet tkankl
16. Dnya bar hogr insancl olma tarznda bir soru
17. Moskova anlamasnda sonularndan olmayan? "Boazlar uluslar aras ticarete alacak hkm"
18. Temsil heyetinin kurulmas ile ilgili kongreler? Erzurum ve Sivas kongresi
19. gal devletlerinin stanbul'u ve Mebus Meclisini igali bamszlk ve ulusal egemenlik ve bamszlkla badamaz?
20. Eskiehir Ktahya savalarnn sonucu? Ordu Sakarya'nn dousuna ekilmi ve Tekalifli Milliye emirleri karlmtr.
21. Atatrk ilkeleri Anayasa'ya 1937 ylnda girmitir.
22. 2. Dnya Sava sonunda Rusya'nn Trkiye Cumhuriyetini tehdit etmesinin sebebi? Boazlarn Trkiye Devletinin olmas
23. Yeni kurulan TBMM'si kendine kar yaplan eylemleri bastrabilmek iin stiklal Mahkemelerini kurup Hyaneti Vataniye kanunu karmtr.
24. Atatrk dneminde CHP dnda kurulan partiler? ttifak ve Terakki Partisi, Serbest Cumhuriyet Fkras
25. Seluklular dnemine ait eser bulunmayan ehir? stanbul
26. TDK'nn amac olmayan? Eski dili retmek
27. Matbaa Lale devrine ait bir gelimedir XIX yy ait deildir.
28. st ste iki yl negatif byme gerekleen sektr? imento Sanayidir.
29. Akdeniz Blgesinin karakteristiiyle ilgili olmayan? Yksek dalarda ine yaprakl ormanlarn oluudur.
30. Yazlar uzun ve kurak geen iklime ait bitki rts? Bozkr-Maki
31. Gizli isizliin en fazla olduu sektr? Tarm sektr
32. 1930'dan sonra devleti politikalara arlk verilmitir.
33. lkemizde son dnemde d ticaret a daralyor ve belli bir noktada sabit kalyor.
34. Halklk ilkesi ile ilgili bir soru
35. Krsal kesimden ehre g sebebiyle ilgili bir soru
36. 12 saysnn % 3 ile 3 saysnn % 12 oran

Alan Bilgisi Sorular
1. 82 Anayasasnda temel hak ve zgrlklerle ilgili bir soru
2. 82 Anayasas yenilii? Cumhurbakannn Anayasa Mahkemesi yeleri semesi
3. DB Babakanla bal bir kurulutur.
4. Memur snf olmayan? Mahalli dareler snf,
5. Cumhurbakan 4. kurulda da seilemezse TBMM seimleri otomatikman yenilenir.
6. Dantay 1. yarg yeri olarak AK ve YK davalarna bakmaz
7. Emlak vergisi deme dnemi? Mays, Kasm
8. Geici vergi oran %25 olarak 100 milyarlk matrahn geici vergisi 25 milyardr.
9. Gayrimenkul sermaye yeri adna hesaplama yntemi (Kiralarda) %25 indirim
10. Stopajn uygulanmad vergi tr
11. n yksek dilimle en dk dilim arasndaki fark? Ykseklik fark
12. 2P = 40 - 2P ==> doru cevap 10 olur
13. Kamu harcamalarn bykl = Kamu harcamalar / GSMH
14. D Borlar sona erdiren yntemlerden olmayan? Amortismanlar
15. Transfer harcamalar
16. Salk hizmetleri = Yar kamusal = blnebilir.
17. Bte = Yasa
18. Vasi ikametgah yasal ikametgahdr.
19. ekil bakmndan Anayasas Mahkemesine itiraz ye tamsaysnn 1/5 ile,
20. TRT zerk bir kurulutur, Saytay denetimi yoktur.
21. lk inceleme grev ve yetki
22. Olaan st oy okluu gereken durumlar? 1- Anayasa deiiklii, 2- Babakan ve bakanlarn yce divana sevki, 3- Genel ve zel af ilan
23. Faiz hesab ile ilgili bir soru
24. Saytay kararlar Anayasa denetimi dnda tutulmamtr.
25. Saytay kararlarna kar baka yarg yolu kapaldr.
26. Vergi maliyenin alt daldr.
27. Vergi ile ekonomi ilikisi? Vergi ekonomik deerlerden alr.
28. Doru cevab kademe ilerlemesinin durdurulmasyla ilgili bir soru
29. Ynetsel bavuru yaplmadan idari yargda dava almasnda mahkeme dosyay ilgili idare tebli eder.
30. Ali'nin marjinal etkinlii, retime katks ve creti 5,2
31. Kamu ihale ynetmenlii kanunu? Mali ve teknik yeterlik
32. Belediye encmeninin grevlerinden olmayan hangisidir?
33. Kamulatrma kararna kar adli yargda men davas almaz.
34. Devletin kamulatrmada elde ettii mala sahip olabilmesi iin asliye hukuk mahkemesine tescil ettirmesi gerekir.
35. dare zel maln diledii gibi satabiliyor ifadesi yanltr. Satabilmesi iin kamu ihale kurumundan izin almas gerekir.
36. Bakanlklar aras kamulatrmada kamulatrma isteyen bakanlk dier bakanla yaz ile mracaat eder.
37. Ama aykrlnda savcnn talebi ve mahkeme kararyla dernek kapatlr.
38. Kazay rt artlarndan olmayan? Biyolojik anne ve babann onay
39. Gayri meru ocuk resmi nikahl eten olan ocukla eit pay alr.
40. M, VM ve BM Adalet Bakanlnca kurulur.
41. Damga vergisi: Maktu ve Nispi oran
42. Arz esneklii 0 olan maln rakibinin fiyat derse fiyat sadece der
43. Parti kapatlmasnda Anayasa Mahkeme kararnda yer alan etken milletvekilinin vekillii der.
44. dare hukukunda sre hesab ile ilgili b ir soru.
45. Enflasyon dneminde hangi politika uygulanmaz.
46. Kurumlar vergisi otomatik stabilizatr deildir.
47. Milletvekilleri bte grmelerinde gider artrc ve gelir azaltc neride bulunamaz.
48. Yetki devri tm yetkilerin devrini kapsamaz.
49. Doru cevabn GABN olduu bir soru.
50. Doru cevabn DI SATIM olduu bir soru.
51. Tahsil zaman amnda uygulanan AATUHK Meclis bteyi 20 gnde kabul eder.
52. Karar dzeltme ile ilgili bir soru.
53. Yarglanmann yenilenmesinin sebeplerinden olan hangisidir?
54. Alacan temliki ile ilgili bir soru,
55. MTV'nin yol yapmna ayrlmas genellik ilkesinden sapmadr.
56. niversite sonras isizlik ve kiilerin kendine uygun i bulamamas? YAPISAL SZLK
57. ki fabrika atklaryla ayn yerde denizi kirletiyorlar: Birlikte (Yarar) illiyet.
58. Firmann MKB de hisse senedi ihrac menkul kymet geliridir.
59. Kii araziyi ilemiyor, fakat ileyenlerden fay alyor: Dier kazan ve iratlar
60. Telif hakk ile ilgili bir soru
61. Takas ile ilgili bir soru
62. Ayrt etme gc ile ilgili bir soru
63. Tebligatn yaplabilmesi iin fiili ehliyet ve normal ya gerekir. 17 yandaki oluna yaplan tebligat geersizdir.
64. Tketim, ihracat, ithalat, tasarruf, yatrm ve harcama saysal deer olarak verilmi sonu 9 kyor.
65. Enflasyon dnemi ile ilgili bir soru
66. Firma arz erisini saa kaydrmayan faktr: i cretlerinin artmas.
67. Ekonomide ilk hedef: 1) Tam istihdam, 2) Ekonomik byme, 3) Enflasyon
68. Memurlara yasaklanmayan durum yap kooperatifine ynetim kuruluna seilmek.
69. Cevaplar arasnda retim, retim faktr geen bir soru
70. 82 Anayasasnda laiklik ile ilgili belirtilenler
71. Vekalet ve Vekaletsiz igrme ile ilgili bir soru
72. Kaparo = Pey akesi
73. Firmalarn retim konusunda serbest karar verebildii piyasa tipi SERBEST PYASA
74. Kii harcamalar azalyor nk fiyatlar ykselip geliri azalyor.
75. Peeleme = Vergi mezuat tekniini ok iyi bilip ustaca kullanarak vergi ziyana sebebiyet verme
76. D ve artlarn oran %20i bulursa snf deitirilmesi gerekir.
77. nsan haklar mahkemesi yorum karar ve itihatlar mahkeme hakimini balamaz.
78. yi niyet ile ilgili bir soru
79. Sebepsiz zenginleme ile ilgili bir soru
80. AYM bakt davada gerekli grrse kararn verene kadar yrtmeyi durdurma karar alnabilir.
81. BM e yaplan itirazda BM itiraz karara balar, gerekli grrse esas hakknda karar verebilir.
82. klar arasnda kanunilik, hukukilik gibi ifadelerin olduu bir soru.
83. grevden uzaklatrmada aadakilerden hangisi yanltr? (Grevine son verilip iliiin kesilmesi)
84. Hakimlik gvencesi ile ilgili bir soru.
85. Payl mlkiyet ile ilgili bir soru.
86. Borcun nakli ve kefillik ile ilgili bir soru.
87. KDV nin kanuni mkellefi olmayan: SATIN ALAN
88. Gelir vergisinin zellii olmayan hangisidir? (Gelir vergisi objektif deildir.)
89. Aadakilerden hangisi vergi hukukunda kabul edilen yorum eitlerindendir.
90. Bulunduu bir snfta ka yl devam etmesi gerekir.
91. cretlerle ilgili bir soru TBMM alanlarn ald cret Belediye meclisinde bulunanlarn ald cret, sporcu transfer cretleri vb. hangisi vergiye tabi deildir?
92. Zilliyetliin havalesi ile ilgili bir soru
93. Vazo ile ilgili bir soru,
94. Hataya dme kii maln zerindeki fiyat 38000$ yerine 3800$ okuyarak alm ve kasiyer fark etmemi.
95. AYM kararlar kimi balar. Yasama, Yrtme, Yarg ve kiileri balar


ANAYASA
1) Hukuk devleti sorusu
2) Hangisi meclisin grevi deildir?(siyasi parti kapatma)
3) Hangisini anayasa mah itihatla kabul etmitir?(yrtmenin durdurulmas)
4) Cumhurbakannn yasama ile ilgili olmayan grevi?(DDK yelerini semek)
5) Hangilerinde nitelikli ounluk aranr?(anayasa de-yce div sevk-af kanunu)
6) Hangi halde seimler otomatik yenilenir?(c.bakannn seilememesi)
7) Hangisi anayasa mah grevi deildir?(Dantay yeleri semek)
8) Hakimlik teminat?(kanunla dzeleir)
9) Hangisinde somut norm denetimi yaplabilir?(bte)
10) Genel snrlama sebepleri
11) Din ve vicdan hrriyeti
12) Hangisi anayasa deiiklii iptalini isteyebilir(1/5 milletvekili)

MEDEN HUKUK:
1) Kazai rt(biyolojik anne baba izni)
2) Hangisi butlana sebep olmaz?(baldzla evlenme)
3) Mirasta evlilik d doarsa miras pay?(eit)
4) Bilgisayar satyor(zilyetliin havalesi-asli zil gemez)
5) Mirasta istihkak davasnn anlam?(?)
6) st hakkna rehin kuruluyor vs
7) Komuluk hakk ile ilgili olay temel kyor(nleme davas aamaz)
8) Kii iflas etmesine ramen tescil yaplyor??
9) Vesayetteki ikametgah hangisidir?(kanuni ikametgah)
10) Dernein konusunun hukuka aykr hale gelmesi(mahkeme karar ile fesih)
11) Tapuya tescil mirasya geiyor vs..
12) Hakimin yaratt hukukla ilgili yanltr?(kendisini balar)

BORLAR HUKUK:
1) Kmr satyor vs..
2) Fiyatta hata yapyor(bedeli teklif ederse dnemez)
3) Gabinin tanm
4) artl sat vaadi yaplyor(menfi zarar ister)
5) Hal satyor
6) Yardmc ahsn verdii zarar(kurtulu beyyinesi getiremez)
7) Temsilde belgeyi geri almyor(menfi zarar)
8) Fabrika atklar(yaran illiyet)
9) Sebepsiz zenginleme sorusu(g.menkuln devri geersiz)
10) Pey akesi
11) Takas
12) Alacan temliki
13) 10 yllk zamanam sorusu

DARE HUKUK:
1) Saytay kararna ne yaplr(karar dzeltme)
2) Dilekenin reddi?(7 gn iinde temyiz)
3) Memur snflarndan deildir?(mahalli idare snf)
4) Kamulatrmada mlkiyet ne zaman geer?(asliye mah tescil karar ile)
5) Baksa idare almak isterse ne yapar(ister+Dantay)
6) Fiili yolda yanltr?(idareye tazminat davas alr)
7) Yetki devrinde yanltr(tm yetkilerini devreder)
8) Grevden uzaklatrmada yanltr?(grevle ilii kesilir)
9) Kademe ilerlemesinin durdurulmas
10) BM kurulmas.(adalet bakanl)
11) Sre hesab(26-29)
12) lk incelemede en nce hangisine baklr?(grev-yetki)
13) dare olay(idari merci tecavz)
14) l idare kurulunun grevi deildir?(park yapmak vs..)
15) Belediye encmenin grevi deildir?(kamu maln zel mal statsne sokmak)
16) Hangisi temyiz edilemez?(?)
17) Hangisi yarglamann iadesi sebebi deildir?(grev-yetki)
18) Memur hangisini olabil?(koop yesi)
19) Hangisi itirazla ilgili yanltr?(sadece tek hakim)
20) Tebligat kanunu(17 yadaki kz)
21) Kamunun zel mallaryla ilgili hangisi yanltr?(serbeste tasarruf edebilinir)
22) Hangisi idari yargnn grevindedir?(devlet ihale kanunun yaplmas aamas)
23) Kamu ihale kanunu ilkesi?(kapallk)
24) Anayasa hangisini serbest brakmtr?(uyarma-knama)
25) Hangisi danstayda grlmez?(YK ynetmelii)
26) Diyanet ilerinin idaredeki yeri?(genel idare)