Mevlana Kalkınma Ajansı 1 uzman personel alacak- Güncellendi

Mevlana Kalkınma Ajansı 1 uzman personel alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Kasım 2022 00:51, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 00:26
Mevlana Kalkınma Ajansı 1 uzman personel alacak- Güncellendi

Mevlana Kalkınma Ajansından:

DÜZELTME İLANI

28 Kasım 2022 tarih ve 32027 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan "Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım ilanı" metninde, 11 Aralık 2022 tarih ve 32040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. 1 inci maddenin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu alabiliyor olmak,

2. 2 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo 2'de belirtilen bölümden lisans düzeyinde mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak.

3. 2 nci maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendi çıkarılmıştır.

4. 3 üncü madde 1 inci ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 19.12.2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 30.12.2022 tarihinde saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri, ilanda belirtilen belgelerin ise en geç son müracaat tarih ve saatine kadar Genel Sekreterliğe teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6. 4 üncü maddenin 4 üncü fıkrası olarak aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

Mevlana Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), TR52 Konya-Karaman Bölgesinde faaliyet göstermekte olup, Ajans merkezi Konya ilidir. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacak yarışma sınavı ile Ajansımızda "1 (bir) Uzman Personel" istihdam edilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

1. İŞE ALINMADA GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL

2.1. Uzman Personel Adayı İçin Aranan Asgari Şartlar (1 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo 2'de belirtilen bölümden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 2'de belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,(YÖK DİL puanı kabul edilmemektedir.)

2.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

d) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,

e) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,

f) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

2.3. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM sayfasında yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosundan, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Tablo 2'de yer alan bölüm dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan " Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 19.12.2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 30.12.2022 tarihinde saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

5. SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, Ajansın internet sitesi olan www.mevka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Konevi Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi No:18 Meram/KONYA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.mevka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

b) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

c) Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7. DEĞERLENDİRME

a) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

c) Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

9. GÖREVLENDİRME

a) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte Ajansımızda 6772 sayılı Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

14587/1-1