İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 aralık 2022

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 26 Ekim 2022 02:01, Son Güncelleme : 26 Ekim 2022 02:05
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) Sınav Yeri : TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

C) Sınava Katılma Şartları :

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01.01.2022 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi :

Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 09.12.2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. "TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.tcdd.gov.tradreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylardan sınav ücreti olarak 10,-TL ücret alınacaktır. Ücretler, Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Para iadesi yapılmayacak olup, para yatırılırken bankaya, dekontun açıklama bölümüne "Müfettişlik sınavı" meşruhatı yazdırılacaktır.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların kesin listesi 14.12.2022 tarihinde, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından öğrenilebilecektir. Ayrıca,www.tcdd.gov.trinternet adreslerinden duyurulacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara "Sınava Giriş Belgesi" 19.12.2022 tarihinden itibaren TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan "Sınava Giriş Belgesi" sınav günü sınav salonundan da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir Kimlik Belgesi de ayrıca bulundurulacaktır.

E) Sınav İçin İstenen Belgeler :

Sınava girmek isteyenler ;

1) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

2) Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.trinternet adresinden veya elden teslim alınan),

3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

4) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

4) Adayın özgeçmişi,

5) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

6) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kuramlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi,

F) Yazılı sınavın şekli ve konuları :

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri dörder puan olmak üzere yirmibeşer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise yirmişer soru sorulacaktır.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı

3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap

5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri

G) Sınav tarih ve süreleri :

Tarih : 24.12.2022 Saat : 10.00-12.30 : Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı Dil

H) Değerlendirme :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60'dan ve ortalamasının da 65'den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ilewww.tcdd.gov.trinternet adreslerinden duyurulacak olup, sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65'den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65'den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığın ilewww.tcdd.gov.tradresinden ilan edilecek ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.

I-) Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz :

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına 50 TL (Elli Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

İ-) Diğer Hususlar :

- Yazılı sınava girme şartlarını taşımayan adaylara talepleri halinde sınava giriş belgeleri iade edilecektir.

- Sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu v.b elektronik aletler alınmayacaktır.

- Sınavla ilgili olarak TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 5200000/4987,4977,4917 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sayfa 4 / 4