Karadeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak

Karadeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022.

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 18 Ekim 2022 11:05, Son Güncelleme : 18 Ekim 2022 11:06
Karadeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere aşağıda yer alan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde sınavla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere aşağıda yer alan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde sınavla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi veya uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,

e) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) İngilizce dilinden, 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS / e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

k) 2020-2021-2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo.1'de belirtilen puan türünden, en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

l) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

TABLO.1

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar KPSS puanlarına göre sıralamaya tabi tutularak, ilk 10 sıradaki aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler(*)

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.kib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

d) KPSS sonuç belgesi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

f) Güncel özgeçmiş (CV)

(*) Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 18.11.2022 Cuma günü saat 17:30'a kadar şahsen, posta yoluyla veya [email protected]* adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

(*) e-posta ile yapılacak başvurularda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav, 25/11/2022 Cuma günü saat 11:00'da Atatürk Bulvarı No:19/E Giresun adresindeki Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında gerçekleştirilecek olup, sınava kabul edilecek adayların listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ