Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 6 müfettiş yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 6 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Ekim 2022 02:26, Son Güncelleme : 06 Ekim 2022 02:29
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 6 müfettiş yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAV İLANI

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel idare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

I - SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP48 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (120) yüz yirmi kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 120 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]

e) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinde yapacakları başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

III -SINAVIN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (www.dmo.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini www.dmo.gov.tr adresinde duyurular bölümünde ilan edilecek link üzerinden alabileceklerdir. Adaylar sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.

Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ofis internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Sınavda uyulacak kural ve esaslara, Sınava Giriş Belgesinde yer verilecektir.

IV - SINAVIN KONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunan konulardan yapılacak olup, Muhasebe grubu klasik, diğerleri test usulünde olacaktır.

a) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir.

b) İktisat; İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analiz vb.), İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir ve Giderleri, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları,

d) Hukuk; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ait hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma)

e) Yabancı dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dil değerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir)

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının her bir ana başlık dalından ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütün dalların not ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının üç katı kadar sayıda aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofisin www.dmo.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

V - YAZILI SINAV SORULARINA VE SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, yazılı sınav soruları ve uygulaması ile sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların Ofis tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden belirtilen adımları uygulayarak (100) TL itiraz ücreti karşılığında yapabileceklerdir.

VI - SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65'ten aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş sınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise, yabancı dil başarı derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.

Sınav ile ilgili her türlü bilgi için iletişim bilgileri:

Tel: 0 (312) 410 3029 - 410 3030

E-posta: [email protected]

İlan olunur.

11966/1-1

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız