İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 mayıs 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 11 Mayıs 2022 01:11
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım ilanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU EVRAKI

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb- formlari )

2. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatlı Özgeçmiş

4. ALES Sonuç Belgesi

5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi)

7. Askerlik Durum Belgesi (*)

8. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi (*)

9. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)

10. Lisans Transkript Belgesi (*)

11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)

13. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı) (*)

14. Tecrübe, Sertifika ve/veya istenilen kurum onaylı diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı)

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 11.05.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 25.05.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 30.05.2022

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 02.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.06.2022

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

3) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

4) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

6) Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın belgelerinin (diplomalar, transkript vb.) asıllarının Resmi Kurum Onaylı (ASLI GİBİDİR) veya noter onaylı nüshalarını teslim etmesi zorunludur.

7) Sınavlar aynı saatte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda, adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

8) İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır.

9) Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekir.

10) 06/02/2013 tarih, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 güz yarıyılından itibaren azami süreleri yeniden başlayan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin; Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, başvuru yapılan ilgili birimin internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişi hiçbir hak talep edemeyecektir.

13) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

14) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız