Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 uzman yardımcısı alacak

Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022.

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 25 Nisan 2022 09:51, Son Güncelleme : 25 Nisan 2022 09:54
Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 uzman yardımcısı alacak

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne uzman yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 3 (üç) personel alınacaktır.

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (UİB)

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne uzman yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 3 (üç) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen fakültelerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

e) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

k) 2020-2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.uib.org.tr) temin edilecek iş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

5. KPSS Sonuç belgesi

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7. Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
5-
Başvuru Adresi

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 20/05/2022 tarihi saat 17.30'a kadar şahsen, posta yoluyla veya [email protected]* adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

*e-posta ile yapılacak başvurularda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi web sitemizde bilahare yayımlanacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, 31/05/2022 Salı günü saat 10.00'da Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nde yapılacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.