İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3 müfettiş yardımcısı alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 3 müfettiş yardımcısı, alacak. Son başvuru tarihi 20 mayıs 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Nisan 2022 01:30, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2022 22:11
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3 müfettiş yardımcısı alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfına yazılı ve sözlü sınavla 6'ncı dereceli 3 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

1) BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

a) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, KPSS P 48 puan türünden en az 80 (seksen) veya daha yukarı puan almış olmak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

c) En az 4 yıllık Lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ya da yurtdışmdaki Yüksek Öğretim kurulularından birini bitirmiş bulunmak,

ç) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

e) Müfettişlik mesleğini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.

f) İETT Müfettiş Yardımcılığı sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

g) Kurul Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırmada; karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden Müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu husus sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusudur).

a) Başvurular sadece https://iett.İstanbul internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayıp 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 23.59'da sona erecektir.

b) Sadece https://iett.İstanbul internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kurumumuza elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

c) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandenıisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

3) SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLAM

Yazılı sınava ilanda belirtilen kadro sayısının 20 katı olarak toplam 60 kişi çağırılacaktır. Sınava katılma şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına alınacaktır. 60'ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 27 Mayıs 2022 tarihine kadar internet üzerinden https://iett.ist anbul adresinden ilan edilecektir.

4) SLNAV GİRİŞ BELGESİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerine 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü genel ağ sayfası https://iett.İstanbul üzerinden erişebileceklerdir.

h) Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Nüfüs Cüzdanı veya Sürücü Belgesi gibi resmi, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5) SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı Sınavın yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

Yazılı Sınav 14 Haziran 2022 Sah günü saat 10.00 da İETT Genel Müdürlüğü Kağıthane Garajında Bulunan İETT Sosyal Tesislerinde (Poligon Deposu Silahtarağa Cad. Kağıthane/ İstanbul) yapılacaktır.

A-HUKUK

a-Anayasa Hukuku (Genel esaslar),

b-İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,

c-Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi aleyhine işlenen suçlar),

ç-Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

d-Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e-Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku),

f- Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar),

g-Mahalli İdareler Mevzuatı,

h-Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı),

ı-Avrupa Birliği Miiktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel bilgiler),

B-İKTİSAT

a-İktisat Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz)

b-İktisat Politikası,

c-Para Teorisi ve Politikası,

ç-Uluslararası İktisat,

d-Türkiye İktisat ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

e-işletme İktisadı,

C-MALİYE

a-Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),

b-Maliye Politikası,

c-Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

D-MUHASEBE

a-Genel Muhasebe,

b-Bilanço Analizi ve Teknikleri,

c-Ticari Hesap,

E- YABANCI DİL

a-İngilizce

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacak olup; puanlamada yanış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav gruplarından her biri için 20 (yirmi) soru olacak şekilde toplam 100 (yüz) soru sorulacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 120 dakikadır.

7) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ve yabancı dil dışındaki konu gruplarının ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yabancı dil notu için herhangi bir alt sınır yoktur. Her bir konu grubundan 60 ve üzeri not alan ortalamada da 65 ve üstü puan alan adaylardan başlamak üzere sıralama yapılır.

Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, kurumun https:/7iett. İstanbul internet sitesinde ilan olunacaktır. Yapılan ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI

Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcılığı kadrosunun üç katma kadar aday (9 kişi), başarı sırasına göre çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınavına çağırılacaktır.

9) SÖZLÜ SINAV KONULARI

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklaması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

10) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir.

11) GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI VE İLANI

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin başarı sırası ve sayısı kurumun https://iett.İstanbul internet adresinden ilan edilir. Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanlan da eşitse yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

12) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde yapılır. İtiraz mercii Sınav Kuruludur İtirazlar, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No:2 Kat:5 Oda No: 509 Beyoğlu/İST. adresinde bulunan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Memur Personel Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iş günü içerisinde incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

13) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

(1) Asıl adaylardan, giriş sınav puanlarının kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, 15 gün içerisinde müracaatını yapmayan, ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra iki ay geçmemek üzere ayrılanlarm yerine, müteakip sınav dönemine kadar, sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeniyle ataması yapılmayanlardan, yayınlanan başarı sırasına göre atama yapılabilir. Atamalarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Atama için müracaat etmeyen ve ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca giriş sınav öncesi ve sonrası gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belgelerde tahrifat yaptığı veya bu tür belgeleri kullandığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işleme başvurulur.

İlan olunur.

4353/1-1