Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 30 Mart 2022 14:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2022 14:05
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

ANKARA TİCARET ODASINDAN

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ankara Ticaret Odasına toplam 10 (on) Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Tablo 1'de belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara'da görev yapmak üzere Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

TABLO 1:

-Her bir öğrenim dalı için ayrı ayrı olmak üzere sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların Tablo 1'de belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

-Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla sınava katılacak aday sayısının her bir kadro için yeterli olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma, ayrıca Giriş Sınavı Sonucunda başarılı olan adaylar arasından yeterli sayıda yedek belirleme yetkisi Ankara Ticaret Odasına aittir.

II - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

-Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak,

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, Tablo 1'de belirtilen puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.

- ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce puan türünden en az 60 puan veya TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almış olmak.

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1'de belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için öğrenim dalı itibarıyla "Denklik Gösterir Belge"yi başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.),

- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

III - SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

-Adaylar başvurularını 14 Mart 2022 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odasına doğrudan veya "Ankara Ticaret Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 1/1 Çankaya/ANKARA" adresine posta yoluyla veya https://sinav.atonet.org.tr uygulaması üzerinden online yapabileceklerdir. Postaya verilen ancak 15 Nisan 2022 günü saat:18.00'dan sonra Ankara Ticaret Odasına ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Giriş sınavına katılmak isteyen adayların Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurusunda; "Ankara Ticaret Odası Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu"nu (https://sinav.atonet.org.tr uygulamasından temin edilebilir) tam ve eksiksiz doldurmaları ve aşağıdaki belgeleri bu başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

a) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1'de belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olduğuna dair mezuniyet belgesi veya mezuniyete ilişkin e-Devlet çıktısı. (Ayrıca eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini gösteren yetkili makamlarca verilmiş belge)

b) KPSS sonuç belgesi.

c) Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

IV - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavı Ankara'da yapılacaktır.

- Giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavının yeri ve tarihi, giriş sınavından en az 15 gün önce https://sinav.atonet.org.tr uygulamasından duyurulacaktır.

-Ayrıca, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

- Giriş Sınav Kurulu tarafından, Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

-Sınavda adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

-Sözlü sınavda adayların;

a) Alanlarına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilecektir.

-Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Kurulu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI- BİLGİ ALMA

- Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavıyla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından veya elektronik posta adresinden; Ankara Ticaret Odası internet/web sayfasından (http://www.atonet.org.tr) veya Ankara Ticaret Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğünden (Ankara Ticaret Odası Söğütözü Mahallesi 2176 Cadde No:1/1 Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

- Bilgi Alınacak Telefon Numaraları veya Elektronik Posta Adresi:

Telefon: 0312 201 81 32 - 0 312 201 82 51

E-posta: [email protected]

-Adres:

Ankara Ticaret Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 1/1 Çankaya/ANKARA"

İlan olunur.