Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 5 müfettiş yardımcısı, alacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 01 Mart 2022 02:36, Son Güncelleme : 01 Mart 2022 02:48
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 2022 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)

e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

g) ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 veya 1-7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 17, KPSS 22, KPSS 47, KPSS 48 puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 100 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 100. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

2) GEREKLİ BELGELER

Sınava giriş koşullarında yer alan fakülteler dışındaki fakültelerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavlardan Hukuk ve Muhasebe grubu klasik, diğerleri test usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar sayıda aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku (Genel Esaslar)

b) İKTİSAT: Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim

c) MALİYE: Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Teknikleri, Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizleri ve Teknikleri

e) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap

f) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü -

Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00'dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır. Başvuruda bulunulacak puan türleri içinden, adayın en yüksek puana sahip olduğu puan türü sıralamanın oluşturulmasında esas alınacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.tki.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınava katılım durumlarım Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini www.tki.gov.tr adresinde duyurular bölümünde ilan edilecek link üzerinden alabileceklerdir.

6) SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR

Sınava girecek adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya sürücü belgesi gibi özel bir tanıtıcı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Soru zarfları açıldıktan sonra sınava gelenler, sınava alınmazlar.

Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem ve silgilerini getirecektir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Kurum tarafından yapılan müfettiş yardımcılığı sınavlarına kabul edilmeyecektir.

7) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınavlar, 26 - 27.03.2022 günlerinde Ankara'da yapılacak olup, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir. Ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

8) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puana sahip olan adaylar arasından yabancı dil notu daha yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

9) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 18.04.2022 günü www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

10) YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sona ermesinden itibaren, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların Kurum tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Başkent Üniversitesine yapabileceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını TR97 0013 4000 0007 9691 0001 16 numaralı Başkent Üniversitesi hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adresinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Kuruma veya [email protected] adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.

11) SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte Kurum tarafından ilan edilecek olup sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir.

12) GİRİŞ SINAV NOTU

Giriş Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş Sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş sınav notu daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday, bunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

13) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile İdareye başvurmak suretiyle sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

14) DİĞER HUSUSLAR

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (www.tki.gov.tr) veya TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından (Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi alınacak telefon numaraları: (312) 540 10 00 / 1202-1446-1509

İlanen duyurulur. 2406/1-1