İstanbul Şişli Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak

İstanbul Şişli Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Ocak 2022 00:10, Son Güncelleme : 03 Ocak 2022 00:13
İstanbul Şişli Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere; "Şişli Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel idare Hizmetleri Sınıfında 6.Derecede boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 3(üç) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Şişli Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

ilan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1 Türk vatandaşı olmak,

1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5 Sağlık Durumu hür türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

1.6 ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarım taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

2.1 Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunların denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

2.3 YDS sınavından İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden en az 70 puan almış olmak.

2.4 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2.5 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

2.6 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)

2.7 Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,

2.8 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

3.1 Şişli Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: Adaylar 10 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamdan veya kurumdan temin edecekleri başvuru formunu el yazısı ile doldurarak bizzat veya posta yoluyla Şişli Belediye Başkanlığına (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne) göndereceklerdir.

3.2 Adaylar başvuru formuna;

a) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

b) Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti,

c) 2 (iki) adet fotoğraf,

d) Yükseköğrenim Kurumu Diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretini, Denklik Belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini,

e) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden ilan tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge ekleyeceklerdir.

4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE İLANI:

4.1 Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere atama yapılacak. Boş kadro sayısının 20(yirmi) katı aday (toplamda 60 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

4.2 Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 17 Ocak 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

4.3 Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, yazılı sınav giriş belgeleri; 20-21 Ocak 2022 tarihleri arasında aday başvuru formunda belirtikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ayrıca T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

5.1 Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye ve Muhasebe grupları için 25'er soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.

5.2 Sınav Yeri ve Zamanı: Yazılı sınav, 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi Etfal Hastanesi Sokak No: 12 / 34360 Şişli / İstanbul adresinde bulunan "İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nde 06 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adayların saat 09.30'da belirtilen sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

5.3 Yazılı Sınav Konuları;

5.3.1 HUKUK; Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), Mahalli idareler Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar), 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5302 sayılı il Özel idaresi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuat, ihale Mevzuatı (Genel Esaslar), imar Mevzuatı (Genel Esaslar), İş Hukuku (5510 sayılı Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bağlı Mevzuat), Avrupa Birliği Müktesebatı (Konu olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve Yerel Yönetimlerle ilgili temel bilgiler), 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.)

5.3.2 EKONOMİ; İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.), Ekonomi Politikaları, Para Teorisi ve Politikası, Güncel Ekonomik Sorunlar, Uluslararası Ekonomi, İşletme, İktisadi, Türkiye Ekonomisi.

5.3.3 MALİYE; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri ve Türk Vergi Sistemi Genel Esasları, Kamu Giderleri ve Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları,

5.3.4 MUHASEBE; Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi,

5.4 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

6. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

6.1 Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yazılı sınav gruplarından alınan puanlardan her birinin 50'den ve genel ortalamasının da 70'ten az olmaması gerekir.

6.2 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe grupları için soru değeri 4'er puan olmak üzere toplam 100(yüz) soru sorulacaktır.

6.3 Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav tek oturumda yapılacaktır.

6.4 Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

7. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:

7.1 Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca sınav sonucu, sınavı kazanan ve sözlü sınava davet edilecek adayların adreslerine ve kayıtlı e-posta adreslerine yazılı olarak bildirilir.

7.2 Sözlü sınava, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) katına kadar 15(on beş) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Yazılı sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için kazanılmış hak sayılmaz. Sözlü sınava katılacak adaylar 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

7.3 Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınava ilişkin yer ve tarih bilgileri kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

7.4 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.

7.5 Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal hızı, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.

7.6 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70'ten az olmaması gerekmektedir.

7.7 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilemeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

8. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

8.1 Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.

8.2 Giriş sınavını kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.

8.3 Sınav sonuçlarına kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinde ilanından ve adayın adresine tebliğ tarihinden itibaren 7(yedi) iş günü içeresinde yazılı olarak Darülaceze Caddesi, No:8 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan merkez binası olan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (5. Kat) itiraz edebilir.

8.4 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8.5 Sınav Kurulu yazılı ve sözlü sınav sonunda başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav sonuç duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.

8.6 Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

9. ATAMA

9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgeler 15 Mart 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinde yayımlanacaktır.

9.2 Giriş sınavını kazanan aday ilan tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde atama için gerekli olan belgeler ile birlikte Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

9.3 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

25/1-1