Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Aralık 2021 00:52, Son Güncelleme : 27 Aralık 2021 09:56
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9'uncu dereceli 20 (yirmi) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

b. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacaktır.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarının; Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat ve İşletme programlarının birinden mezun olmak,

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ç. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

a. Çevrimiçi (online) başvurular, 27 Aralık 2021 (dahil) - 15 Ocak 2022 (23.59'a kadar) tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen adaylar ile yazılı sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

ç. Giriş sınavına başvuranlardan kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Yazılı sınav:

(1) Yazılı sınav 20 Şubat 2022 tarihinde, test usulünde Milli Savunma Üniversitesi tarafından Kara Harp Okulu Yerleşkesi/Ankara'da yapılacaktır.

(2) Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının 20 katını geçmemek üzere tespit edileceğinden 400 (dört yüz) kişi olacaktır. Başvuruların incelenmesinden sonra yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav hukuk grubu (Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk), iktisat grubu (Makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat, para, banka ve kredi), maliye grubu (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, kamu maliyesi) ve muhasebe grubu (Genel muhasebe, mali analiz ve teknikleri) sorularından oluşur. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. Sınav gruplarından herhangi birinden 60 puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kağıtları değerlendirilmez.

(4) Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

(5) Adaylara sınavda kullanılmak üzere kırtasiye (kalem, silgi, kalemtıraş vb.) malzemesi verilmeyecek, adaylar bu malzemeleri yanında getirecektir.

(6) İdarece sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde birden fazla aday tarafından ortak itiraz dilekçesi verilmemesi kaydıyla, adaylar yazılı sınava ilişkin itirazlarını MSB Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır. İtirazlar ıslak imzalı dilekçe ile elden bizzat yapılacak, belirtilen şekilde ve süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır.

b. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:

(1)Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu, (https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden temin ederek bilgisayarda büyük harfle doldurulacak, yazıcı vasıtasıyla çıktısı alınarak son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacak ve imzalı olarak teslim edilecektir.)

(2) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

(3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

(4) Güvenlik Soruşturması Formu, (https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden temin ederek adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, aile bilgilerinin bir sonraki sayfaya taşması halinde arkalı önlü olacak şekilde 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacak ve imzalı olarak diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir. Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)

(5) Sabıka kaydı,

(6) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan,

(7) Nüfus Cüzdam/Kimlik Kartı sureti (1 Adet)

(8) Som 6 ay içimde çekilmiş 1 adet fotoğraf

c. Sözlü Sınav

(1) Yapılan yazılı sınav sonucumda başarılı olan adaylar ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri https://persomeltemim.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katımı geçmemek üzere, 80 (seksem) aday sözlü sınava çağrılır. Som sıradaki adayla aynı puana sahip adaylarda sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda Sınav Kurulu tarafından adaylar;

(a) Bilgi düzeyi (hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisine ilişkin bilgi düzeyi)

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerimin müfettişlik mesleğine uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerimden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b-e) bentlerimde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

(3) Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, sınav kurulu başkan ve üyelerimin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması gerekir.

ç. Değerlendirme

(1) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.

(2) Adaylar giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, asıl kazanan aday sayısını geçmemek üzere diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanımın eşit olması halimde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Milli Savunma Bakanlığı tarafımdan ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarıma ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

(2) Giriş sınavımın tüm aşamalarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında sınav sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adaylarım https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresimde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresimde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ayrıca adaylara yazılı olarak posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.

12729/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.