Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Aralık 2021 01:36, Son Güncelleme : 20 Aralık 2021 15:15
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

A) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 10 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

B) Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 20.12.2021 Pazartesi saat 09.00'da başlayacak ve 31.12.2021 Cuma saat 18.00'de sona erecektir. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)

C) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı, 08.01.2022 Cumartesi saat 10.30-12.30 arası, yazılı sınav ise aynı gün saat 14.0016.00 arası Ankara'da yapılacak olup sınav yeri daha sonra Başkanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulacaktır.

Ç) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlığın kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

E) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

- Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145, 06520 Çankaya/Ankara

- E-posta : [email protected]

- İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

- Telefon : +90 312 218 42 40

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

A) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olup denklik belgesini sisteme yüklemeyen adaylar eleme sınavına alınmayacaktır.)

Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülteler/Bölümler

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

4) Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça veya Yunanca dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak:

(a) İlgili dillerden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan belgesi veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,

(b) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, ilgili eğitim dilinde öğrenim görülmesi kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması (e-Devlet üzerinde Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında "Sınav Sonuç Belgesi" alanına yüklenmelidir.)

(c) İlgili dillerden birinin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

B) Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl ve diğer belgeler için 2 yıl olarak kabul edilecek olup, sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır.

C) Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için ayrılan kontenjanlar dahilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI

A) Başvuru için gerekli bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

1) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir.); eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2) YDS sonuç belgesi (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca belge yüklenmeyecektir.) veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge,

3) El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş,

4) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi,

5) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

B) Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın "Sınava Katılım Şartları" başlıklı bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI

Eleme Sınavı:

A) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

1) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular),

2) Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi),

3) Başkanlık görev alanı,

4) Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar),

5) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası hukuk ve insan hakları),

B) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

C) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı olan toplam 200 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır.

Ç) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.

Yazılı Sınav:

D) Yazılı sınav, ilanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması" başlıklı bölümünde belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

E) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı olan toplam 40 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav:

F) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,

1) Bu ilanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması" başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not, 100 puan üzerinden 70'tir.

V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

A) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

B) Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden erişilebilecektir.

12508/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.