Vakıfbank müfettiş yardımcılığı sınav ilanı

19/01/2009 22:37:00
Yazdır

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı Sınav Broşürü ve Başvuru Formu

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra sayfanın sonunda yer alan Başvuru Formu linkini tıklayınız.

I-_Vakıfbank?ı Tanıyalım

II- Teftiş Kurulu?nu Tanıyalım

III- Müfettiş Yardımcılarının Staj ve Yükselmelerine Ait Hükümler, Kendilerine Sağlanacak İmkanlar ve Parasal Haklar

IV- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

c) Sınav Konuları, Sınavda Başarı Esasları ve Kontenjan

Sınav Konuları

Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı

Sınavda Başarı Esası ve Kontenjan

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar:

ÖNEMLİ UYARI

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi:

V- Sorularınız İçin:

VI- Başvuru Formu

I-_Vakıfbank?ı Tanıyalım:

Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL. sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermeyesi 2,5 Milyar YTL.dir.

Bankamız sermayesinin %25.18'i, Kasım'2005 tarihinde halka arz edilmiş olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ü mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamız'ın Genel Müdürlüğü Ankara'dadır. İstanbul Bölgesi teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde örgütlenmiştir. Yurt genelinde (9) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

2008 Eylül sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 50 Milyar YTL., mevduat hacmi 36 Milyar YTL., kredi hacmi 30 Milyar YTL., öz kaynakları 5,5 Milyar YTL. düzeyine ulaşmıştır.

Halen 9.567 çalışanı, yurt içine yayılmış 421 şubesi, 102 bağlı şubesi, yurtdışı 2 şubesi ve 2160 adet ATM'si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.

II- Teftiş Kurulu?nu Tanıyalım:

Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı; doğrudan Yönetim Kurulu'muza bağlı olup, Yönetim Kurulu adına banka teşkilatında ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve şirketlerde teftiş, inceleme, soruşturma ve her türlü araştırma yapma görev ve yetkisine sahiptir.

Müfettişler, talimatları Yönetim Kurulu adına Teftiş Kurulu Başkanı'ndan alırlar.

Kurul, halen 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 146 Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı ile Büro personelinden oluşmaktadır.

Teftiş Kurulu üyelerinin ikamet ve görev (Bölge) merkezleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaçlar dikkate alınarak, Ankara, İstanbul ve İzmir olarak belirlenir. Ancak, kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri'nin Bölge Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.

Bankamızda, teftiş uygulaması; olağanüstü bir durum hariç olmak üzere, Kasım-Nisan döneminde bölge merkezlerini (Ankara, İstanbul ve İzmir), Mayıs-Ekim döneminde ise diğer il ve ilçeleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

III- Müfettiş Yardımcılarının Staj ve Yükselmelerine Ait Hükümler, Kendilerine Sağlanacak İmkanlar ve Parasal Haklar:

Müfettiş Yardımcıları teftiş konularında 3 yıllık azami staj süresi geçirirler. Bu staj süresinin ilk 1,5 yılı Müfettiş refakatinde geçirilir. Bu sürenin sonunda başarılı tezkiye alan Müfettiş Yardımcılarına, re'sen, teftiş, soruşturma ve inceleme yapmak için yetki verilir. 3 yıllık staj süresi sonunda yeterli düzeye eriştiği anlaşılan Müfettiş Yardımcıları yeterlilik sınavına tabi tutulur, yeterlilik sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe atanır.

Müfettiş unvanını kazananlar, mesleki bilgilerini artırmak ve bankacılık konusunda incelemelerde bulunmak üzere bir süreliğine yabancı ülkelere gönderilebilirler. Ancak, Müfettişlerin gidecekleri ülkenin dilini bilmeleri gerekir.

Müfettişlere, işlerinde kullanılmak üzere Dizüstü Bilgisayar tahsis edilir.

Teftiş Kurulu Üyeleri ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilirler. Müfettişlerimiz, banka mevzuatı doğrultusunda personelimizin yararlandığı diğer tüm imkanlardan yararlanırlar.

Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızda en son göreve başlayan bir Müfettiş Yardımcısı'nın parasal hakları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Aylık Ücret :Brüt 1.680,00 YTL

Yevmiye:İstanbul Bölge Mrk. 55,00 YTL

(Günlük Brüt) Ankara ve İzmir Böl.Mrk.40,00 YTL

Bölge Merkezi Dışında 70,00 YTL

Özel Uzman.Taz.:Aylık Brüt375,00 YTL

Diğer Taz. :Aylık Brüt (İst.) 400,00 YTL

(Ank. ve İzm.) 175,00 YTL

Otel Ücreti:Bankamız misafirhanesi bulunmayan yerlerde günün ekonomik koşulları gözetilerek, fatura karşılığı ödenmektedir.

Yabancı Dil Tazminatı :Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

Halen ödenmekte olan tazminat tutarı;

Orta Derece İyi Derece

İngilizce:400,00 YTL800,00 YTL

Almanca, Fransızca, Arapça :300,00 YTL500,00 YTL

İkramiye:Yıllık Brüt4 maaş

Temettü (Kar Payı):Ana sözleşme gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında ödeme yapılabilir


IV- Sınava İlişkin Açıklamalar:

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3-En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin; İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Hukuk, Maliye, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Bilgisayar, Endüstri ve İşletme Mühendisliği ile Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Yabancı Diller ve Diğer Yüksekokulların; Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe ve Uluslararası Ticaret Bölümleri,

İşletme, Ekonomi veya Finans dallarından birinden yüksek lisans derecesi yapmış olmaları koşuluyla, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin, Elektrik, Elektronik ve Matematik Mühendisliği mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

4-2007 veya 2008 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve bu sınavda,?KPSSP1? veya ?KPSSP2? puan türünden en az (80) puan almış olmaları kaydıyla, sınava başvuruları kabul edilen en yüksek puanlı ilk (1000) aday içerisinde bulunmaları,

5-Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adaylar ile sağlık sebepleri dışındaki haklı bir sebep dolayısıyla yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlikten muaf tutulan adayların başvuruları kabul edilebilecektir.);

6-Erkek adayların 1.1.1979, bayan adayların ise 1.1.1981 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

7-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

8-Daha önce Bankamız Müfettişlik sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları,

9-Daha önce Müfettiş Yardımcılığı sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi'nce, 14/03/2009 (Cumartesi) günü, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 06/03/2009 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin ? http://vakifbank.anadolu.edu.tr ? adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek ?Sınav Giriş Belgesi?ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, ? http://vakifbank.anadolu.edu.tr ? adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olanlar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara mektupla bildirilecektir.

c) Sınav Konuları, Sınavda Başarı Esasları ve Kontenjan:

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.

Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

Sınav Konuları:

a) GENEL YETENEK ? GENEL KÜLTÜR

b) EKONOMİ : Genel Ekonomi ve İşletme Ekonomisi.

c) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca, Almanca

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının bankacılığı ilgilendiren hükümleri.

e) MÜHENDİSLİK: Bilgisayar ve Genel Mühendislik konuları.

f) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe konuları.

g) MALİYE: Türk vergi sistemi, maliye teori ve politikası, finansman politikası ve yönetimi.

Seçmeli Sınav/Zorunlu Sınav Ayrımı:

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur .

Bilim sınav konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır . (Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.)

  Zorunlu Konular Seçmeli Konular
İ.İ.B.F., İktisat, İşletme, Maliye,Siyasal Bilgiler,Banka-Sigorta-Finans vs. : Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Maliye
Hukuk Fakültesi : Hukuk Ekonomi veya Maliye
İstatistik, Matematik ile Endüstri, İşletme, Matematik, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları : Mühendislik Ekonomi veya Maliye
Bilgisayar Mühendisliği : Mühendislik Yok

Sınavda Başarı Esası ve Kontenjan:

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri herbir yazılı sınav konusundan, 100 üzerinden en az 50 puan veya daha fazla almaları ve ortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekir. Herhangi bir sınav konusundan 100 ham puan üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

Sınava başvuru; Bankamızın, ? www.vakifbank.com.tr ? adresinde yer alan " Sınav Başvuru Formu " nu, en geç 06/02/2009 tarih, saat 17:00'a kadar doldurup, elektronik ortamda bankaya transfer etmesiyle gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) Adaylardan İstenilecek Belge ve Evraklar:

Sınava başvuru ve yazılı sınav aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu, " Sınav Başvuru Formu " nda belirttiği bilgilerin (T.C. vatandaşlık no, kpss notu, mezuniyet durumu vb.) doğruluğu bankamızca teyit edilecektir.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav öncesi veya sonrasında;

-Nüfus Cüzdanı, Üniversite diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans bitirme belgesi, KPSS formu ve yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK'ten onaylı denklik belgesinin noter tasdikli suretleri,

-Sabıkasızlık belgesi, askerlik terhis veya tecil belgesi, bankaca kabul edilen tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ve ikametgah ilmuhaberinin aslı ya da noter tasdikli suretleri,

-6 adet vesikalık fotoğraf,

talep edilecektir.

DİKKAT, ÖNEMLİDİR:

Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya bir kaçının, istenilen süre içerisinde bankamıza ibraz edilememesi ya da ibraz edilen belgelerin içeriği ile adayın sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, adayın; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağı, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği, çelişkili, yanlış/yalan beyanda bulunan aday hakkında, Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın aday başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı bulunduğu, bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız, şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

f) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı, Sınava İtiraz Şekli ve Süresi:

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip en geç 20 gün içerisinde ? www.vakifbank.com.tr ? adresinde yayınlanacaktır. (Sınav sonucunun, söz konusu 20 günlük süre içerisinde yayınlanamaması halinde, yayınlanması planlanan yeni tarih, yine Bankamızın yukarıda belirtilen internet sitesinde, adaylara duyurulacaktır.)

Yazılı sınavı kazanan adayların başvuru formunda belirtikleri iletişim adreslerine, sınav sonucu ve sözlü sınava ilişkin gerekli tebligatlar postalanacaktır.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise her hangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Adayların sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internet sitemizden yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V- Sorularınız İçin:

Tel : (0312) 455 71 15 - 455 71 30

E-Mail: teftis.sinav@vakifbank.com.tr

BAŞVURU FORMU

Bu ilan 63,774 defa okundu. 43 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?