Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı personel alacak- Güncellendi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Aralık 2021 01:08, Son Güncelleme : 14 Aralık 2021 00:15
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı personel alacak- Güncellendi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, insan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 16 adet "insan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı" alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; sözlü sınav Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,

e) 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

- Adaylar başvurularını 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.

- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

- Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinde "Başvurularınız" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

- Başvuruları değerlendirme süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 18/01/2022 - 21/01/2022 tarihleri arasında; sınav giriş ücreti olan 75 (yetmişbeş) Türk Lirasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin HALKBANK Merkez Şubesi TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı IBAN hesabına "sınava girecek adayın adı, soyadı, TC kimlik numarası, TİHEK Uzman Yard. Sınavı" açıklaması ile yatıracaklar. Sınava, girmeyen adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

c) Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28.01.2022 tarihine kadar http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Yazılı sınav, 30.01.2022 Pazar günü saat 10:30'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi 150. Sokak Etlik-Keçiören/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Adaylar, sınava T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebilecek olup, ayrıca bir sınav giriş belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.

d) Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

e) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

f) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar (64) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama

- Genel Kültür (% 10),

- Genel Yetenek (% 10),

- Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

B-SÖZLÜ SINAV

a) Sözlü Sınav Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Sözlü sınav, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Kocatepe Mah. Yüksel Cad. No: 23 ÇANKAYA/ANKARA adresinde yer alan kurum binasında yapılacaktır.

c) Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

d) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)

f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:

a) Yerleştirme puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

c) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kurumun resmi internet (www.tihek.gov.tr) sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

V- DİĞER HUSUSLAR:

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

12172/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.