Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama kur'a ilanı (2009/1)

Sağlık Bakanlığı daha önce memur iken istifa edenler arasından 50 Ebe, 100 Hemşire, 45 Sağlık Memuru (5 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 5 Anestezi Teknisyeni, 5 Röntgen Teknisyeni, 10 Laboratuvar Teknisyeni, 15 Toplum Sağlığı Teknisyeni, 5 Çevre Sağlığı Teknisyeni), 5 Fizyoterapist, 5 Diyetisyen, 5 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Biyolog, 60 Şoför ve 20 Hizmetli olmak üzere toplam 300 personel alcaktır
18/01/2009 22:45:00
Yazdır

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde bulunan; ?iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler?? hükmü ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği?nin 15 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız kadrolarına yeniden atama suretiyle açıktan kurayla; 50 Ebe, 100 Hemşire, 45 Sağlık Memuru ( 5 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 5 Anestezi Teknisyeni, 5 Röntgen Teknisyeni, 10 Laboratuvar Teknisyeni, 15 Toplum Sağlığı Teknisyeni, 5 Çevre Sağlığı Teknisyeni), 5 Fizyoterapist, 5 Diyetisyen, 5 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Biyolog, 60 Şoför ve 20 Hizmetli olmak üzere toplam 300 personel alınacaktır.

Atanılacak kadrolar ve kura ile ilgili diğer hususlar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır.

Kura Başvuruları; Bakanlığımız (http://personel.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 14/01/2009 Çarşamba günü başlayıp, 20/01/2009 Salı günü saat 24:00 de sona erecektir. Başvuruda bulunan adayların;noter onaylı 2 (iki) nüsha olarak kendileri tarafından imzalanan başvuru formunu, en son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini ve noter tasdikli diploma suretini APS veya özel bir kargo şirketi ile en geç 23/01/2009 Cuma günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü?nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri, 23/01/2009 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine ulaşmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilemeyecektir.

Atanmak üzere müracaat edenlerin; atanmak istediği unvan ve branşta daha önce çalışmış olması, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar, belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan ve notere onaylattırılmayan başvuru formu ile müracaat edenlerin ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların müracaat evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca APS ve özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza zamanında ulaşmaması halinde sorumluluk Bakanlığımıza ait değildir.

Şoför kadrolarına müracaat edeceklerin; en az lise mezunu olması ve Şoför kadro unvanıyla daha önce çalışmış olması gerekmektedir. Hizmetli kadrolarına müracaat edecek olanların ise; Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan unvanlarda (Gassal hariç) daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir.

Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde sayılan suçlar hariç olmak üzere af kapsamına girenler de kuraya başvurabilirler

Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacak, bu form sehven alınsa dahi atama yapılmayacaktır.

Daha önce 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki kadrolara müracaatta bulunamayacaktır.

Bakanlığımıza gelen noter tasdikli başvuru formu ile internet kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu iptal edilecek ve aday kuraya alınmayacaktır.

Kura sonucu yerleştirilenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Ancak, müktesebine uygun münhal kadro bulunmaması halinde; kadroları daha üstte olanlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanıncaya kadar daha alt kadrolara mevzuat çerçevesinde atanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 29/01/2009 tarihinde tercihleri doğrultusunda, daha sonra duyurulacak yerde bilgisayar ortamında noter tarafından kura ile yapılacaktır.

Atamalar, söz konusu kadrolarla ilgili açıktan atama izin prosedürlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki usûle göre, Bakanlığımıza açıktan atananlar bir yıl süre ile naklen atanma talebinde bulunamazlar. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19., 20., 21., maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır. Bakanlığımız kadrolarına kura sonucu yerleşenlerin atamalarının yapılabilmesi için, Bakanlığımız internet adresinde duyurulan atamaya esas teşkil edecek belgelerini en geç 16/02/2009 Pazartesi tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat elden getirmeleri gerekmektedir.

Kura sonucu yerleşen adayların en geç 16.02.2009 tarihine kadar Bakanlığa elden teslim etmesi gereken evraklar;

1- Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)

2- Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Sabıka kaydı)

3- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Tasdikli) veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4- İkametgah İlmuhaberi

5- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)

6- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında)

7- Mal Bildirim Beyannamesi

8- Ehliyet Belgesinin Noter Onaylı Sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)

Bu ilan 189,019 defa okundu. 61 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;