Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1 İşçi Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 25 Kasım 2021 01:32
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1 İşçi Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine istinaden 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alınacaktır.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

A- GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucuveya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

d) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6. Yapılacak Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması,

7. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

8. Sınavda başarılı olan adayların çalıştırılacağı meslek kodunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirmek, (Sağlık Kurulu raporu Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerden en az 5 hekim imzalı olacak şekilde alınacaktır.)

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

10. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

11. İŞKUR' da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,

12. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://bilecik.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

13. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 29.11.2021 -03.12.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- İlan edilen kadro ve pozisyonlardaki talepler Bilecik Merkez ve İlçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Bilecik il-ilçe merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

C- BAŞVURAN ADAYLARIN BELGE TESLİMİ VE KONTROLÜ

İşkurdan gelen başvuru listesindeki adayların ilan şartlarına uygunluğunun tespiti amacıyla adaylar Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihlerde belge teslimi yapacak olup Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince kişisel ve özel veriye giren belgelerin teslim alınabilmesi için başvuru yapan adaylardan Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Çalışan Adayı Açık Rıza metni alınması gerekmektedir. Belge teslim tarihi Üniversitemiz web sayfasında (http://bilecik.edu.tr) duyurulacaktır.Yapılan belge kontrolü sonrasında ilan şartlarını taşımadıkları anlaşılan adaylar ile belge teslimi yapmayan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.

D- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1- Noter kura çekimi 14.12.2021 tarihinde saat 10:00'daÜniversitemiz de yapılacak olup, isteyen adaylar noter kurasını izleyebilecektir.

2- Noter tarafından, açık iş (kadro ) sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin işe göndermede öncelikli olanlar başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen hak sahipleri için işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

1. Noter tarafından seçilen ve "asıl aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin konularda sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asıl ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, mülakat tarihi, saati, yeri ve Mülakat sonuçları http://bilecik.edu.tr web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

F- BELGE TESLİMİ

1. Sözlü mülakat işlemleri sonucu asıl listede yer alarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler http://bilecik.edu.tr web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1- Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesinin 2. fıkrasına istinaden atanmaya hak kazanların göreve başlamaları Arşiv Araştırmasının sonucu geldikten sonra yapılacaktır.

7- Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

8- Göreve başlamaya hak kazanan asıl adayların sonuçları http://bilecik.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur. 11373/1-1