Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak. Son başvuru tarihi 12 KAsım 2021.

Kaynak : oaib
İlan Giriş : 13 Ekim 2021 12:15, Son Güncelleme : 13 Ekim 2021 12:18
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur personel alınacaktır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Sınava Katılma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • TİM ve İhracatçı Birlikleri'nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman yardımcısı pozisyonları için

  İngilizce

  , Almanca, İspanyolca veya Rusça

  2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az "

  70 puan"

  veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak

  (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)

  ,
 • 2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden

  "istenen puan türünden asgari 70 puan almış"

Tablo-1

Tablo-2

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu (Uzman Yardımcısı) / İş Talep Formu (İdari Memur),
 • TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "

  doğruluğunu beyan ederim"

  ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
 • Güncel özgeçmiş (CV)

* Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi'ne istenen belgeler ile birlikte

en geç 12/11/2021 Cuma günü saat 17:00'ye kadar

şahsen, posta/kargo veya e-postayla (

[email protected]

) yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup,

son başvuru tarihinden

sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 17/11/2021 Çarşamba. günü

Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden

(www.oaib.org.tr )

duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden

"100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak"

gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)

e-posta: [email protected]