İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak. Başvurular 13 ila 26 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Ekim 2021 01:18, Son Güncelleme : 08 Ekim 2021 01:28
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere "Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, öğrenim dalları itibarıyla alınacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 4

Öğrenim Dalları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 4

Öğrenim Dalları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Öğrenim Dalları: Şehir ve Bölge Planlama

1-YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2-BAŞVURULAR

a) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 13/10/2021 Çarşamba günü başlayıp 26/10/2021 Salı günü saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

c) Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

ç) ilanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan her bir idare ve/veya öğrenim dalı için atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir.

c) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi ayrıca verilecek olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

ç) Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.

d) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

4- YAZILI SINAV

1) Adaylar yazılı sınavda aşağıdaki konulardan sorumludur.

a) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama,

b) Veri tabanı yönetim sistemleri,

c) Bilgi güvenliği,

ç) Harita ve kartoğrafya bilgisi,

d) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili hükümleri,

e) 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

f) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili diğer mevzuat.

2) Yazılı sınav, her biri eşit puan değerinde 100 sorudan oluşur ve çoktan seçmeli soruları içeren test usulüne göre yapılır. Sınav sorularının, % 50'si coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamadan, % 20'si veri tabanı yönetim sistemlerinden, % 15'i harita ve kartoğrafya bilgisinden, % 10'u bilgi güvenliğinden, % 5'i ise (d), (e) ve (f) maddelerinde sayılan mevzuatlardan oluşur.

3) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

4) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanacaktır.

5) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınır.

5- SÖZLÜ SINAV

1) Sözlü sınav aşamasında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.

2) Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (a) bilgisayar ortamında, sınav kurulu tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında uygulamalı olarak ölçülür. Adaylara, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri tabanı yazılımı ve bilgisayar destekli tasarım alanlarındaki bilgilerini ölçmek üzere her biri eşit puan değerinde toplamı elli (50) puan olan beş soru yöneltilir.

3) Adaylar, (a) maddesi için elli (50) puan, (b) ila (e) maddelerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

6- BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI

a) Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

b) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

c) Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur.

ç) Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yarışma sınavı kesin sonucuna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

d) itirazların sonucuna göre hazırlanan kesin başarı listesi Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur.

e) Yarışma sınavında 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7- UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

1) Yarışma sınavını asil olarak kazananlar, ibraz edecekleri belgelerle birlikte yazılı olarak idarelere yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına idarelerce atanırlar.

2) Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz.

3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadro veya pozisyonlara, yeni bir sınav yapılıncaya kadar yarışma sınavı kesin başarı listesi dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir. Bu şekilde yedek listeden yapılacak atamalar doğrudan ilgili idare tarafından gerçekleştirilir.

8- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

a) Herhangi bir aşamada, gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar sınava alınmaz, sınava girmişlerse sınavları iptal edilir ve atamaları yapılmaz veya sözleşme imzalanmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir ve sözleşme imzalanmış ise feshedilir.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde idareleri yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

9391/1-1