TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Eylül 2021 02:24, Son Güncelleme : 29 Eylül 2021 07:25
TMSF, 7 Fon uzman yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

I - Sınava Katılma Şartları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavı:

Özel Şartlar:

- En az 4 (dört) yıl süreli eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP1 ve KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 50 (Elli) puan almış olmak,

- Yukarıda belirtilen KPSS puan türleri için; Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavına başvuranların sayısının 140 (Yüzkırk) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 140 (Yüzkırk) aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. Adayların eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Genel Şartlar:

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

- 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,

- 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

II - Sınav Başvurusu

Başvuruların, 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren en geç 19 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Kurumumuz resmi internet adresinden www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) ulaşılabilecek "Görev Talep Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 19.11.2021 tarihi saat 17:00'a kadar elden veya posta yoluyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/Şişli İSTANBUL (34394) adresine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dahil 19 Kasım 2021 tarihi saat 17:00'den sonra TMSF kayıtlarına giren başvurular dikkate alınmayacaktır.

III - Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

IV - Sınav Giriş Belgesi

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.

Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V - Yazılı Giriş Sınavı Konuları

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı için:

1) Alan Bilgisi:

Veri Tabanı Yönetimi alanında;

- Bilgi teknolojilerinde temel kavramlar,

- Proje yönetimi ve süreç takibi,

- Veritabanı yönetim sistemleri

- Veritabanı tasarımı,

- Veri yapıları ve algoritmalar, büyük veri, raporlama,

- Veritabanı güvenliği ve yedekleme sistemleri,

- iş zekası ve veri madenciliği,

- Bilgi güvenliği

Sistem alanında;

- Sunucu sistemleri, fiziksel sunucular yönetim, kurulum, bakım, güncelleme,

- Sanallaştırma teknolojileri, sunucu ve depolama sistemleri altyapı ve donanım,

- E-posta sistemleri,

- Yedekleme Sistemleri,

Ağ ve Güvenlik alanında;

- Network sistemleri (LAN, WAN, Kablosuz ağlar, İnternet),

- Bilgi güvenliği mimarisi ve teknolojileri (Firewall, IDS/IPS, Switch, Router, NAC vb. yapılandırma, yönetim, monitoring),

- Siber güvenlik (SIEM ve DLP uygulamaları yönetimi, Log analizi, Auditing mekanizmaları, raporlama vb.),

Analiz ve iş Geliştirme alanında;

- Temel yazılım kavramları ve algoritma geliştirme,

- iş/sistem geliştirmede analiz yöntemleri, modelleme,

- Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

- Temel bankacılık ve finans kavramları,

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VI - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı;

18 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cad. No: 7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde, Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

VII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.

Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

- Alan Bilgisi : %70

- Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30

Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) web adresinde duyurulur.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

VIII - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü giriş sınavına çağrılır.

Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr (http://www.tmsf.org.tr) web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir.

Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu

Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr(http://www.tmsf.org.tr) web adresinde duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir. Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.

İlan olunur.

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı

18 Aralık Cumartesi:

Genel Kültür Genel Yetenek: 10:15 - 11:15 (1 saat)

Alan Bilgisi: 12:30 - 17:30 (5 saat)

8976/1-1