SPK, memur ve daktilograf alım ilanı

Sermaye Piyasası Kurulu, 4 memur ve 7 daktilograf alacak. 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar, ?Başvuru Formu? ve istenen belgeler ile birlikte en geç 09 Ocak 2009 saat 17:00?ye kadar başvurmalıdır.

İlan Giriş : 25 Aralık 2008 11:32, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SPK, memur ve daktilograf alım ilanı

SERMAYE PİYASASI KURULU
PERSONEL GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu?nda açık bulunan Memur ve Daktilograf-Sekreter kadrolarına sözlü yarışma sınavı ile eleman alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) a) 2 Adet Memur için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?nda (2008-KPSS Lisans); KPSSP3 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 10 kişi,

b) 2 adet Memur için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?nda (2008- KPSS Ortaöğretim/Önlisans); KPSSP93 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 10 kişi,

c) 7 Adet Daktilograf-Sekreter için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?nda (2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans); KPSSP93 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 35 kişi,
sınava katılabilecektir.

Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının 1?den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2) Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

3) a) 2 adet Memur için Üniversitelerin; İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Eğitimi,

b) 2 adet Memur için Üniversitelerin; Adalet, Adalet Meslek Yüksek Okulu,

c) 7 adet Daktilograf-Sekreter için Üniversitelerin; Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, bölümleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullar mezunu olmak.

4) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1973 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.)

5) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından ?Sınav Broşürü?nde gösterilen şartları taşımak.

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI
Sınav Tarihi: 28 Ocak 2009
Sınav Saati: 09:00
Sınav Yeri: Sermaye Piyasası Kurulu
Eskişehir Yolu 8.Km No:156 ANKARA

SINAV BROŞÜRÜ
Sermaye Piyasası Kurulu görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren ?Sınav Broşürü? ve ?Başvuru Formu? Kurul?un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkez binasından ve İstanbul Temsilciliği?nden alınabilir. Ayrıca Kurul?un internet sayfasından da ?Sınav Broşürü? ve ?Başvuru Formu? temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı?na katılabilmek için ?Başvuru Formu? ve istenen belgeler, en geç 09 Ocak 2009 saat 17:00?ye kadar ulaşacak şekilde Kurul?un Ankara?daki merkezine teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Nüfus kimlik cüzdanının fotokopisi,
2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) (Kurul tarafından aslı görüldüğünde onaylanabilir)

3) Özgeçmişi (özgeçmişin, baba ve annesinin adlarını, meslek ve işlerini, adayın ilk, orta ve yüksek öğrenimini gördüğü okulları, yerleri ve yıllarını, yüksek öğrenimden sonra hangi kurumlarda hangi görevleri ifa ettiğini belirtecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir),

4) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

5) 3 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş).

(Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.)

Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:
1) Nüfus kimlik cüzdanının onaylı örneği
2) KPSS Sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
3) Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
4) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge (Sınavı kazanan adaylar askerlikle ilişiği bulunmadığına ilişkin belgeyi getirmedikleri takdirde sınava giriş koşullarını yerine getirmemiş olmaları nedeniyle işe başlatılmayacaklardır.)
5) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydı belgesi aslı
6) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu gösterir, tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
7) 8 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde, 19.01.2009 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava Giriş Belgeleri 26.01.2009 - 27.01.2009 tarihlerinde saat 17:00?ye kadar adaylara elden teslim edilecektir.

SINAVIN ESASLARI
Sınavda adayların, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar, Türkçe ve Dil Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek bilgileri yanında özellikle zekâ, intikâl sürati, ifade yeteneği, görgü, tavır ve hareket gibi kişisel niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda başarılı olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan panosu ve Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurul tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurulun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
ANKARA MERKEZİ Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Süzer Plaza Kat: 3 34367 Şişli/İSTANBUL
06530 ANKARA İrtibat Tel (0212) 334 56 09
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98
İNTERNET ADRESİ
http://www.spk.gov.tr