Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, son başvuru tarihi 23 ağustos 2021, Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 09 Ağustos 2021 00:48, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2021 00:34
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

1- Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu (Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdan (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) fotokopisi (Sadece Ön Yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

4- Öğrenim Belgeleri

5- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da E-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

9- ALES Sonuç Belgesi

10- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

11- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

12- Adayın ilan edilen alanla ilgili istenilen sertifikalarının ve deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması (Yüksek Lisans ve Doktora sonrası da istenilebilir.) ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi (Barkodlu) ile belgelendirmesi şarttır. İlanda belirtilen iş deneyimlerinin ve istenilen sertifikaların ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (ALES Puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayınlanmıştır.)

3- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik'te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde hem dörtlük ve beşlik hem yüzlük not yazılı olan adaylardan yüzlük sisteme göre mezun olanların bu durumlarını mezun oldukları Üniversiteden belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yönetmelik gereğince not döküm belgesindeki dörtlük ve beşlik notunun 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu kullanılır.

6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

8- Öncelikli alanlarda ilan edilen Araştırma Görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

9- Öğretim Üyesi dışındaki Diğer Öğretim Elemanı kadrolarının alım süreçlerinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamasında kullanılacak olan ALES puan türleri ilgili birimlerimizin resmi web sayfasında duyurulmuştur.

AÇIKLAMALAR:

1- Üniversitemiz resmi web sayfasında yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru sırasında Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgelerinin karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript belgelerinin karekodlu e-Devlet çıktısını, aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların belgelerin asıllarını getirmeleri durumunda onaylama işlemi Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)

5- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup Internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

9- Diğer Kamu Kuramlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

10- İlan edilen kadronun başvuru yeri ve adresi dışında farklı bir yere ve adrese gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde geçen azami öğrenim süreleri dikkate alınacaktır.

12- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni" ve "Aydınlatma Metni" nin adayın bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl süreli olarak, açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 70 (Yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası' nda Md.5.3'te (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi) belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.

İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2021

Son Başvuru Tarihi : 23.08.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 31.08.2021

Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi : 01.09.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.bilecik.edu.tr