SGK Proje kapsamında personel alacak

SGK Proje kapsamında personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021.

Kaynak : sgk.gov.tr
İlan Giriş : 04 Ağustos 2021 16:45, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2021 16:46
SGK Proje kapsamında personel alacak

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'ne Proje kapsamında personel alımı yapılacaktır.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

DAİRE BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi" bünyesinde, Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Söz konusu proje "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" çerçevesinde yürütülecektir.

Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamında Merkez Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecektir. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecektir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Proje süresince sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır.

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

. Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

. Kamu haklarından mahrum olmamak,

. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

. SGK'nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak, Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

II. İLETİŞİM UZMANI (MERKEZ OFİS EKİBİ)

II.1. . İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

İletişim Uzmanı, Ankara SGK merkez teşkilatında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Bu uzman; Proje süresince, Proje Koordinatörüne, Operasyon Koordinasyon Birimine ve Takım Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yürütülen bu projedeki iletişim ve görünürlük

faaliyetlerini yürütmek.

. Proje iletişim stratejisinin geliştirilmesini sağlamak. Hazırlanan bu iletişim stratejisini

uygulamak.

. Proje tanıtımının ve görünürlüğünün artırılması ile ilgili proje faaliyetlerine ilişkin tüm çalışmaları yürütmek.

. Proje ekibi ve SGK tarafından talep edilecek görsel materyalleri tasarlamak, hizmet alımı yoluyla yaptırılan materyallerin tasarımının yapılmasını sağlamak.

. Proje süresince üretilecek materyallerin AB görünürlük kurallarına uygun olmasını sağlamak.

. Projelerin medya/sosyal medya, internet sayfası vb. iş ve işlemlerini yürütmek.

. Proje Koordinatörü, Operasyon Koordinasyon Birimi ve Takım Liderinin verdiği görevleri yapmak.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır.)

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Asgari koşulları sağlayan adaylar 70 (yetmiş) puan almış olacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan niteliklere ilişkin her bir kriter kendi içinde puanlanarak adaylar toplam 30 (otuz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayın ön değerlendirme aşamasındaki notu elde edilecektir.

Ön değerlendirmenin sonucunda, puan sıralaması göz önünde bulundurularak her pozisyon için aşağıda belirtilen sayıda aday mülakata çağrılacaktır. Listede yer alan sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da kontenjan sınırına bakılmaksızın mülakat listesine dahil edileceklerdir.

Sözlü sınav ANKARA' da yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınav aşamasında, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir (Örneğin İngilizce dilbilgisi istenen pozisyonlar için adayların dil bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisi yaptırılacaktır.). Asgari nitelikleri karşılamayan aday doğrudan elenecektir. Asgari şartı sağlayan adayların belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve tercihi niteliklere ilişkin özellik ve deneyimlerinin yanı sıra, başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgileri, genel kültür düzeyleri ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir. Adaylar ayrıca genel kültür düzeyleri, mesleki bilgileri, Türkiye'de sosyal güvenlik ve Türkiye'de kadınlara dönük sosyal politikalar alanında belirlenecek sorulara da yanıt vereceklerdir.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Her bir üye tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucu olacaktır.

Ön değerlendirme skoru ile sözlü sınav sonucunun aritmetik ortalaması adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

IV.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

BAŞVURU ŞEKTİ VE YERİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara"

Başvuruda istenen belgeler kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde aşağıdaki görsele uygun şekilde mutlaka şu bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Gönderen adresi;

- "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

- Başvurduğu pozisyon/pozisyonlar (Ör: İletişim Uzmanı);

- Başvuru yapmak istediği pozisyonun tercih sırası; (Ör: 1. Tercih)

Alıcı adresi.

Başvurduğu unvan ve il tercihini belirtmeyenler ile başvurusunu usulüne uygun şekilde yapmayan adayların başvuruları iptal edilebilecektir.

Başvurular için son tarih 27.08.2021 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır).

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup, her türlü yanıt sıkça sorulan sorular şeklinde verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden 7 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş Formu"

. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

. İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

. Kimlik belgesinin fotokopisi

. Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

. Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

. Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

. Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

VI. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri çekebilir, gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞINA

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" destek ekibinde istihdam edilmek istiyorum.

Sınavı kazandığım takdirde, 4857 Sayılı İş Kanunla ve Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile tam/yarı zamanlı olarak istihdam edileceğimi, söz konusu işin devlet memurluğu ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını, iş sözleşmemin yenilenmesinin ve/veya uzatılmasının söz konusu olmadığını, ücret ve diğer haklarla ilgili bilgilerin adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacağını ve eksik herhangi bir bilgi belge vermem halinde elenebileceğimi biliyorum.

İlanı okuyup anladığımı, aşağıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri başvuru zarfına eklediğimi onaylıyorum.

TC Kimlik No : .... /..... Z20...

Adı Soyadı :

Belge Kontrol Listesi

? Başvuru Formu (Job Application Form İngilizce)

? Özgeçmiş Formu (CV)

? Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

? Mesleki deneyimi ispat etmek üzere, adayların önceki işyerlerinden veya ilgili Kurumdan alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı işleri ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri

? Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.)

? Kimlik belgesinin fotokopisi

? Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

? Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi veya seyahat engeli olmadığına dair beyan

(İlan metninin sonunda yer almaktadır.)

? Kamuda istihdam edilmeye engel teşkil edecek Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan (İlan metninin sonunda yer almaktadır.)

? Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler