Türk Akreditasyon Kurumu personel alım ilanı

02/12/2008 10:27:00
Yazdır

Türk Akreditasyon Kurumundan :

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU PERSONEL ALIM İLANI

Kurumumuz bünyesinde Uzman Yardımcısı, Teknik Uzman Yardımcısı, Teknik Uzman ve Teknik Şef kadrolarına atanmak üzere, TÜRKAK Personel Yönetmeliği'ndeki şartlara haiz;

A- Laboratuar Akreditasyon Başkanlığı için

En az 5 yıllık kalibrasyon, test ve deney laboratuarı, tıbbi tahlil laboratuarı veya TÜRKAK'ın faaliyet konusuna giren diğer uygunluk değerlendirme alanlarında iş tecrübesine sahip, tercihen İyi Laboratuar Uygulamaları (İLU, GLP) konusunda tecrübeli; Makine Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fizik/Fizik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji (Medikal veya biyokimya alanında uzman, klinik laboratuar tecrübesine sahip), Veterinerlik dallarında olmak üzere toplam 5 adet personel,

B- Bilgi-İşlem Müdürlüğü için

Bilgi işlem teknolojileri ve yazılım geliştirme (programlama: Masaüstü yazılımları, Web programlama, veritabanı tasarımı - yönetimi) süreçlerine hakim; Windows 2000-2003 sunucuları, domain yapısı - network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, JAVA, MySQL, MSSQL, IS Reports, Ofis programlama (XML), Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip;

Bilgisayar Mühendisliği ya da diğer mühendislik bölümlerinden mezun olup Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisans yapanlardan, toplam 2 personel,

C- Sistem Akreditasyon Başkanlığı ile Ürün-Hizmet Akreditasyon Başkanlığı için

En az 4 yıllık ürün belgelendirme, ürün testleri veya deney laboratuarı veya TÜRKAK'ın faaliyet konusuna giren diğer uygunluk değerlendirme alanlarında iş tecrübesine sahip; veya, yetiştirilmek üzere; İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (tercihen tarla bitkileri veya bahçe bitkileri branşlarından, tercihen organik tarım uygulamaları tecrübesi bulunan), Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği dallarında olmak üzere toplam 4 personel,

D- Personel ve İdari-Mali İşler Müdürlüğü için

En az 4 yıllık eğitim veren Fakültelerin İşletme veya İktisat (personel yönetimi ve ilgili mevzuatına vakıf), Muhasebe ve Finansman veya Maliye (Kamu maliyesi ve ilgili mevzuata vakıf) dallarından olmak üzere 2 personel,

E- Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü için

Halkla İlişkiler veya Basın-Yayın veya İletişim veya Uluslararası İlişkiler veya 4 yıllık Eğitim Fakültesi mezunu ve tercihen; Eğitimci bilgi ve tecrübesine sahip, Halkla ilişkiler konusunda tecrübeli, yaygın kullanılan bilgisayar uygulamalarına hakim, uzman yardımcısı kadrosunda toplam 1 personel,

alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK DİĞER ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Erkek adaylarda askerliğini yapmış olmak, erteletmiş ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis, veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak (TÜRKAK' a alınması uygun görülenlerden Adli sicil kaydı istenecek, halen Kamu?da çalışmakta olan adaylardan istenmeyecektir),

5) Sağlık durumları itibariyle Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak (TÜRKAK'a alınması uygun görülenlerden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir),

6) Teknik Şef ve Teknik Uzman kadroları için Kamu Personeli Dil Seviye Tespit sınavından geçerli süresi dolmamış olmak kaydıyla en az C seviyesi veya TOEFL (computer based) sınavından en az 190 veya TOEFL (new internet based) sınavından en az 74 puan almış olmak,

7) Halen bir Kamu kuruluşunda çalışmakta olan adaylar dışındakilerin son 2 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B gurubu puan grubundan P3 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

? İş Talep Formu ve detaylı özgeçmiş,

? Son altı ay içinde çekilen (4.5X6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf,

? Nüfus Cüzdanının örneği,

? Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin (Mezun olunması gereken fakültelere denk sayılan fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış denklik belgesi) aslı ve örneği,

? Varsa KPSS Sonuç belgesinin aslı ve örneği,

? Varsa KPDS veya TOEFL Sonuç belgesinin aslı ve örneği,

? Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı ve örneği,

? İş tecrübesi istenen görevlere başvuranlar, tecrübelerini tevsik eden belgeleri başvuru formuna ekleyeceklerdir.

SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) Sınav, TÜRKAK Personel Yönetmeliğince belirlenen mülakat usulüyle yapılacaktır.

2) Bir Kamu kuruluşunda çalışmış/çalışmakta olan adaylar dışındakilerin KPSS sınav sonuçlarına göre, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve her bir grupta (Laboratuar Akreditasyon Başkanlığı, Bilgi-İşlem Müdürlüğü, Personel ve İdari-Mali İşler Müdürlüğü, Sistem Akreditasyon Başkanlığı ile Ürün-Hizmet Akreditasyon Başkanlığı, Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü) alınacak eleman sayısının en fazla on (10) katı kadar aday mülakata davet edilecektir. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

3) Başvuru şartlarını taşıyan ve bir Kamu kuruluşunda çalışmış/çalışmakta olan adayların tamamı mülakata alınacaktır.

4) En son başvuru tarihi 15.12.2008 Pazartesi saat 17.00'dir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır. Sınava girebilmek için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile gerçeğe aykırı belge ibraz edenlerin tespit edilmesi halinde, sınav başvuruları kabul edilmeyecek, sınavdan sonra bu durumları tespit edilenler, sınava girip başarılı olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve göreve alınmayacaklardır. Göreve alınmış olanların işlemleri iptal edilerek görevlerine son verilecektir.

5) Mülakat sınavı, TÜRKAK binasında, 18.12.2008 tarihinde saat 10.00?da başlayacak ve tamamlanana kadar takip eden günlerde de devam edecektir.

6) Başvurular TÜRKAK Personel ve İdari-Mali İşler Müdürlüğü'ne (Esat Cad. No:41 K. Esat-ANKARA, Tel: 03124108200) elden yapılacaktır.

7) Postayla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İş başı yapacak personel en az 1 yıl sözleşmeli olarak istihdam edilecektir.

Bu ilan 76,820 defa okundu. 85 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?