İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, SON BAŞVURU TARİHİ 2 TEMMUZ 2021, 10 müfettiş yardımcısı alacak

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 17 Haziran 2021 01:28, Son Güncelleme : 17 Haziran 2021 13:34
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile;

a) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanma hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olanlardan 3 Müfettiş Yardımcısı,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kuıumlannm İnşaat Mühendisliği bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 5 Müfettiş Yardımcısı,

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarmın Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 2 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere,

Toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

I - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz olmak;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

5) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

6) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,

8) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

e) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

f) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

g) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak,

h) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde;

1) Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Bankacılık ve Kamu Yönetimi bölümleri ile dengi dallardan mezun olanlar için KPSSP11, KPSSP28 veya KPSSP33 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 30 aday arasında bulunmak,

2) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 aday arasında bulunmak,

3) Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak,

(Öğrenim dalları itibariyle Giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.),

ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)60 puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden geçerli olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

II. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu'nu 17/06/2021 - 02/07/2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar sınava başvuru sırasında;

1) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

2) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için ise denklik belgesinin,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 02/07/2021 Cuma günü saat 23:59'dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir. Bilahare adaylarca aynı internet sitesinde yer alan "Başvuru Kontrol" bağlantısı kullanılarak başvurularının onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecektir. Yanlış/hatalı bilgi girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

d) Yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alan adaydan başlanarak, alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının 10 (on) katı kadar aday, yazılı giriş sınavına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilan edilir.

e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

III. SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12/07/2021 tarihinden itibaren sınav giriş belgesini Bankanın internet sitesinden temin edeceklerdir. Adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

b) Yazılı sınav 17/07/2021 günü saat 10:00'da Ankara'da yapılacak olup, sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde ayrıca belirtilecek ve Banka internet sitesinde de ilan edilecektir.

c) Sözlü sınav Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ileri bir tarihte Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav, yazılı (çoktan seçmeli-test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

b) Yazılı sınav, çoktan seçmeli-test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler ve/veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

ç) Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

d) Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı sınavı, aşağıda belirtilen ana konularda yapılır:

1) Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi bölümleri ile dengi dallardan mezun olanlar için; İktisat-Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Maliye,

2) Mühendis kökenli adaylar için, ilgili mühendislik konuları.

e) Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.

f) Sözlü sınavda adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgisi yanında mesleki konulara hakimiyeti ile kavrayışı, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

g) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

V. DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak adaylar arasından başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yazılı notunun eşit olması halinde ise mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir.

b) Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asıl aday ve aynı sayıda yedek aday, atama için gerekli belgelerle birlikte Bankanın internet sitesinde ilan edilir.

c) Banka tarafından sınavı kazandığı duyurulan adaylar sınav sonuçlarının ilk duyurulduğu tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmemeleri halinde haklarını kaybederler. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır. Atandığı halde (mücbir sebeplere bağlı durumlar hariç) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen süreler içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

ç) Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

a) Bu ilanda hüküm bulunmayan hususlarda, İller Bankası A.Ş.'nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) ve 0 312 431 72 40 ve 9440-9406 dahili numaralı telefondan edinilebilir.

5300/1-1