Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi, son başvuru tarihi 25 haziran 2021, Profesör, Doçent, Doktor, Öğretim Üyesi Alım İlanı.
11/06/2021 01:23:00
Yazdır

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi (1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in alakalı hükümleri gereğince Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ

Müracaat Başlama Tarihi : 11.06.2021

Son Müracaat Tarihi : 25.06.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)

B) SINAV TAKVİMİ (Öğretim Görevlisi Kadroları için)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 29.06.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2021

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 06.07.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

E) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

a) Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2))

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- 2 adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Nüshası

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

6- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

7- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar)

8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

9- Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (1)

10- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD'ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)

11- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. (e-Devletten alınan karekodlu "HİTAP Hizmet Dökümü" evrakı kabul edilir.)

12- Açıktan veya yeniden atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılacaktır.

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.

b) Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Müracaat Formu (3),

2- Özgeçmiş,

3- Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

4- Lisans Transkripti (Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

5- Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için Resmi kurumlarca verilecek alanında çalıştığını gösterir evrak veya çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

7- Nüfus cüzdanı nüshası.

NOT: e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

F) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

1- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.

2- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen müracaat adreslerine şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.

3- Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodlu sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan karekodu olmayan bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

G) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden "Yönerge" başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-formlar-tr adresinden "Öğretim Üyesi İle İlgili Evrak" başlığı altından temin edilebilir.

(3) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-formlar-tr adresinden "Öğretim Elemanı İle İlgili Evrak" başlığı altından temin edilebilir.

5014/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.