İGEME Sözleşmeli İhtisas Personeli Alım İlanı

İlan Giriş : 27 Kasım 2008 12:44, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İGEME Sözleşmeli İhtisas Personeli Alım İlanı

SÖZLEŞMELİ STATÜDE İHTİSAS PERSONELİ ALINACAKTIR

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİNE (İGEME) SÖZLEŞMELİ STATÜDE İHTİSAS PERSONELİ ALINACAKTIR

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde çalıştırılmak üzere unvanı, sayısı ve görev yeri aşağıda belirtilen toplam 6 adet Sözleşmeli Statüde İhtisas Personeli pozisyonuna açıktan atama ile personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Görev Yeri
Grafiker 1 Ankara
Kütüphaneci 2 Ankara
Kütüphaneci 1 İstanbul
Mütercim 2 Ankara

Sınavda başarılı olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak (4059 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre) işe başlatılacaklardır.

I. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A. Genel Şartlar

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 veya 28 - 29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSSP3 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak,

b) Türk vatandaşı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

e) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

h) Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,

ı) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

i) 01.01.2009 tarihi itibariyle 40 yaşını tamamlamamış olmak (01.01.1969 ve daha sonra doğanlar),

j) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

k) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

B. Özel Şartlar

a) Grafiker pozisyonu için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından tercihan grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun olmak.

b) Kütüphaneci pozisyonu için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden birisinden mezun olmak, yapılacak İngilizce yabancı dil sınavından en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az C düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 193 puan (yeni) veya 523 puan (eski) International English Language Testing System (IELTS Akademik) sınavından en az 6,5 puan veya First Certificate in English (FCE) sınavından en az A düzeyinde veya Certificate in Advanced English (CAE) veya Certificate of Proficiency in English (CPE) sınavlarından C düzeyinde yabancı dil bilgisini belgelemek.

c) Mütercim pozisyonu için; yurt içinde veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin İngilizce Mütercim Tercümanlık ile Amerikan ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden mezun olmak, yapılacak İngilizce yabancı dil sınavından en az doksan (90) puan almış olmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az A düzeyinde veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 250 puan (yeni) veya 600 puan (eski) veya International English Language Testing System (IELTS Akademik) sınavından en az 8 puan veya Certificate in Advanced English (CAE) sınavından A düzeyinde veya Certificate of Proficiency in English (CPE) sınavından B düzeyinde yabancı dil bilgisini belgelemek.

II. YABANCI DİL SINAVINA ÇAĞRILACAK ADAYLAR

a) Kütüphaneci pozisyonu için başvuran adaylardan KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 60 (altmış) aday,

b) Mütercim pozisyonu için başvuran adaylardan KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 40 (kırk) aday yabancı dil sınavına çağrılacaktır.

Yabancı dil sınavına katılacak adaylar 12.01.2009 tarihinden itibaren İGEME?nin web sitesi (www.igeme.gov.tr) ile İGEME binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Başvurduğu pozisyon itibariyle (I) inci maddedeki özel şartlarında belirtilen yabancı dil puanları aldıklarını belgeleyenler yabancı dil sınavından muaf tutulacaklardır.

III. YABANCI DİL SINAVI SINAV YERİ VE TARİHİ

Kütüphaneci ve Mütercim pozisyonları için başvuran adayların yabancı dil bilgilerini belirlemeye yönelik olarak yazılı İngilizce dil sınavı 18.01.2009 Pazar günü saat 10.00 da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Temel İngilizce Bölümü E Binası 1. Kat, Anfi 1 ve Anfi 2 adresinde yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle yabancı dil sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

IV. SÖZLÜ SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Grafiker pozisyonu için başvuran adaylardan KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puanı alan 20 (yirmi) aday,

b) Kütüphaneci ve Mütercim pozisyonları için başvuran ve yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlayarak Ankara?da sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Yabancı dil sınavı sonucu ile sözlü sınava katılacak adaylar 27.01.2009 tarihinden itibaren İGEME?nin web sitesi (www.igeme.gov.tr) ile İGEME binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

Sözlü sınav 02.02.2009 günü Ankara?da İGEME/Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay adresinde yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü sınavda adayların, genel kültür ile mesleki konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları değerlendirilecektir.

V. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvurular 01.12.2008 Pazartesi günü saat 09.00?da başlayıp, 19.12.2008 Cuma günü saat 17.00?de sona erecektir.

Başvuruların, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Mithatpaşa Cad. No.60 06420 Kızılay ANKARA adresine yapılması gerekmekte olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

A. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Görev Talep Formu,

b) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği (nüfus bilgilerinde meydana gelmiş değişikliklere ilişkin mahkeme ilamı ya da diğer belgelerin örneklerinin eklenmesi gerekir),

c) 4,5 x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili öğrenim kurumlarınca usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği),

e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş, (Görev Talep Formu?nda ayrılan yer kullanılacaktır)

f) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

g) Yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenler için (I) inci maddede belirtilen dil sınavı sonuç belgesinin (KPDS, TOEFL, IELTS Akademik, FCE, CAE, CPE) aslı veya noterden tasdikli sureti.

Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibariyle KPDS için 5 yıl, TOEFL, IELTS Akademik, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

B. Sınavı Kazanan Adaylardan İşe Alınmadan Önce Ayrıca İstenecek Belgeler

a) 4,5 x 6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

b) Erkekler için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge örneği,

c) Cumhuriyet Savcılığından alınmış, sabıka kaydının olmadığına dair belge,

d) İkametgâh belgesi ve tebligata esas adres beyanı,

e) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

f) Atama yapılacak olan pozisyonun özelliğine göre Yönetmelikte ayrıca istenilebilecek diğer belgeler.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT YERİ

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Mithatpaşa Cad. No: 60 06420 Kızılay/ANKARA

Tel : (312) 417 22 23 Dâhili: 312-508

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.