Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi, son başvuru tarihi 31 mayıs 2021, Doçentlik unvanım ilgili alanda alınış ve Öğretmenlik mesleği veya öğretmen yetiştirme alanında çalışmalar yapmış Öğretim Üyesi alacak.
17/05/2021 01:02:00
Yazdır
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirlilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Alanına Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan vc (http://www.gantcp.cdu.lr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine" uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. ^Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi. Özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu vc bilimsel çalışma vc yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri dc PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. 'Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan. Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar: müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır. 'Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma vc yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi vc belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde" yer alan ve ^ek'örlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. "İlan edilen Öğretim Üyesi kadrolarına atanmalarının yapılması halinde üniversitemizin Suriye'de bulunan birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda görevlendirmeler yapılabilir. İlanımızın başvuru süresi Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren (15 (onbeş) gündür.
2 Yorum yapıldı
YORUMLAR