Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/574/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 20:38

Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Haber Tarihi : 24 Ekim 2003 15:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
T.C.
ANKARA BYKEHR BELEDYES TEFT KURULU BAKANLII
MFETT YARDIMCILII GR SINAVINA KATILACAKLAR N DUYURU

SINAV TARH : 5 Aralk 2003
SINAV YER : ANKARA

ATAMA YAPILABLECEK BO KADRO SAYISI
Bykehir Belediyesi Mfetti Yardmcl Genel dare Hizmetleri Snfnda yer almakta olup, azami atama yaplabilecek bo kadro says; 6'nc derecen 8 adet ve 7'inci dereceden 7 adet olmak zere toplam 15 dir.

1) SINAVA KATILMA ARTLARI
a) SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSS) Puan No: KPSSP: 40 blmnden 65 (Altm be) veya daha yksek puan alm olmak (Snava katlma artlarn tayan ve usulne uygun olarak bavuranlarn saysnn 300 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek olan adaydan balamak zere ilk 300 aday giri snavna alnacaktr.300'nc aday ile eit puan alan tm adaylar snava arlacaktr.)
b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel artlara haiz olmak.
c) niversitelerin en az drt yllk lisans eitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme ve dari Bilimler Faklteleri veya denklii yetkili makamca kabul edilen yerli ve Yabanc Fakltelerden birini bitirmi olmak.
d) 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam bulunmak, (askerliini yapm olanlar iin bu snra iki yl eklenir).
e) Erkek adaylar iin askerliini yapm veya erteletmi olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
f) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak.

2) BAVURU SIRASINDA STENECEK BELGELER
a) Aday Formu, (Sz konusu belge Ankara Bykehir Belediyesi Tefti Kurulu Bakanl Milli Mdafaa Cad. No:8 Kat:3 Kzlay/ANKARA adresinden,veya Internet zerinden "www.ankara-bel.gov.tr" adresinden temin edilebilecektir.)
b) KPSS Snav Sonu Belgesinin asl veya onayl sureti.
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin asl veya onayl sureti.
d) 2 adet vesikalk fotoraf.
e) Nfus Czdan sureti veya Nfus Czdan ve arkal nl fotokopisi
f) Yabanc okul mezunlar iin denklik belgesi.
g) Eksik belge ve bilgilerle yaplacak bavurular dikkate alnmayacaktr.

3) SINAV EKL VE KONULARI
Giri snav yazl ve szl olarak iki aamada yaplacaktr.
a) Yazl snav konular:
A-HUKUK
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
b) dare Hukuku (Genel Esaslar, dari Yarg, dari Tekilat)
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet daresi Aleyhine lenen Crmler)
d) Medeni Hukuk (genel Esaslar, Ayni Haklar)
e) Borlar Hukuku (Genel Esaslar)
f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar,Kymetli Evrak)
g) Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku (Genel Esaslar)
B-KTSAT
a) ktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)
b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktr
c) Gncel Ekonomik Sorunlar
d) Milli Gelir
e) Milletleraras Mnasebetler ve Teekkller
f) letme Denetimi ve Finansal Ynetim.
C-MALYE
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikas
b) Trk Vergi Kanunlar Esaslar
c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarnn Esaslar
d) Bte ve Bte eitleri
e) Kamu Borlar
D-MUHASEBE
a) Genel Muhasebe
b) Bilano Analizi ve Teknikleri
c) Ticari Hesap
E-YABANCI DL (ngilizce, Franszca ve Almanca Dillerinden birisi),

b) Szl snav konular
Szl snavda adaylarn yazl snav konular ve genel kltr konularndaki bilgilerinin yoklanmas yannda; zeka, muhakeme ve konuma yetenekleri de dikkate alnr

4) YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN, SZL SINAVDAN NCE STENECEK BELGELER
a) Nfus Czdannn asl veya tasdikli sureti,
b) Salam olduuna dair tam teekkll resmi hastanelerden alnacak salk kurulu raporu,
c) Askerlik grevini yaptn veya tecil durumunu gsterir belgenin asl veya tasdikli sureti,
d) 4,5 x 6 ebadnda 6 adet fotoraf,
e) Cumhuriyet Savclndan alnan sabka kayd belgesi,
f) Kendi el yazs ile hal tercmesi. (Bu hal tercmesinde baba ve ana adlar ile meslek veya ileri;ilk, orta ve yksek tahsillerini yapt okullar ve yerleri, kendisi hakknda bilgi verebilecek iki kiinin adlar, yksek tahsilden sonra ne gibi iler yapld belirtilir.)

5) SINAV BAVURUSU
Bavurular 17 Kasm 2003 Pazartesi gn mesai saati bitimine kadar Ankara Bykehir Belediyesi Tefti Kurulu Bakanl Milli Mdafaa Cad. No: 8 Kat:3 Kzlay/ANKARA adresine ahsen veya posta ile yaplabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr. "Ankara Bykehir Belediyesi Mfetti Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesi" yukarda belirtilen adresten veya Internet aracl ile "www.ankara-bel.gov.tr" adresinden temin edilebilir.(Ayrntl bilgi iin 0312 419 62 73-74/120 no'lu telefonlardan bilgi alnabilir.)

6) SINAV GR BELGES
a) Snava girebilecekler 18.11.2003 tarihinde Internet zerinde "www.ankara-bel.gov.tr" adresinde ve Ankara Bykehir Belediyesi Bakanl Milli Mdafaa Cad. No: 8 Kzlay/ANKARA adresinde ilan edilecektir. Snava girebileceklere Ankara Bykehir Belediyesi Tefti Kurulu Bakanl'nca "Snav Giri Belgesi" verilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snav Giri Belgesi 18.11.2003-03.12.2003 tarihleri aras mesai saatleri ierisinde Tefti Kurulu Bakanlndan adaylarca alnacaktr. Bu tarihler dnda "Snav Giri Belgesi" verilmeyecek ve Snav Giri Belgesi olmayan adaylar snava alnmayacaklardr.
b) Yazl snav 5 Aralk 2003 tarihinde Kocatepe Kltr Merkezi'nde (Ankara Kocatepe Camii Yan) yaplacaktr. Yazl snav sonular Milli Mdafaa Cad. No: 8 Kzlay/ANKARA adresinde ki binann giri kapsna aslmak suretiyle ilan edilecek olup,ayrca yazl snav kazanan adaylar yaz ile szl snava davet edileceklerdir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulundurulacaktr. Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.

7) DEERLENDRME
Giri Snav yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snav 100 tam puan zerinden deerlendirilir, bu deerlendirme sonucunda 65 puan ve zeri not alanlar yazl snavda baarl saylr. Szl snavda baarl saylabilmek iin Snav Kurulu yelerinin her birinin 100 tam puan zerinden verdii notlar ortalamasnn 65 puan dan aa olmamas arttr.
Bavuru ve ilemler srasnda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamas yaplm olsa dahi iptal edilir.

lan olunur.

SINAV FORMU N TIKLAYIN.