Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak

Ankara, Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2021

Kaynak : kamuilan
İlan Giriş : 09 Nisan 2021 14:30, Son Güncelleme : 09 Nisan 2021 14:41
Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak

Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığından:

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere; "Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çankaya Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1 Türk vatandaşı olmak,

1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5 Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali bulunmamak,

1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

2.1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular)

2.4 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

2.5 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)

2.6 Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,

2.7 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. SINAV BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER:

3.1 Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

Adaylar başvuru formuna;

3.2 Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesini, Denklik Belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini,

3.3 Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısını, 26/04/2021- 04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda ekleyeceklerdir.

4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE İLANI:

4.1 Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100' üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.

4.2 Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 01/06/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

4.3 Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş sınavına katılacaklara (https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr) tarafından sınav yeri ve tarihini belirten "Sınav Giriş Belgesi" en geç 07/06/2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

4.4 İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile yukarıda belirtilen (https://www.cankaya.bel.tr) adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

5.1 Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Çankaya Belediye Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan protokole göre Hacettepe Üniversitesi tarafından 12-13/06/2021 tarihlerinde üç oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40'ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.

Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri

Üniversiteye ulaşımda zorluk yaşanmaması adına Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No.11 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binasının önünden 12-13/06/2021 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri saat 8:45'te servis kaldırılacaktır. Cumartesi günü öğle yemeği Belediyemiz tarafından verilecektir.

5.2 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40'ar soru olacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav 3 oturumdan oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav oturumları ve saat dilimleri)

6. YAZILI SINAVIN KONULARI:

6.1 Hukuk

a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),

b) İdare Hukuku,(Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat),

c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

ç) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar),

d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak),

f) Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku, (Genel Esaslar),

6.2 İktisat

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

c) Güncel Ekonomik Sorunlar

ç) Milli Gelir

d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar

e) İşletme denetimi ve finansal yönetim

6.3 Maliye

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

ç) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

d) Kamu Borçları

6.4 Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

6.5 Yabancı Dil

a) İngilizce

b) Fransızca

c) Almanca, dillerinden birisi.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

7.1 Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan puanlardan her birinin 60'dan ve genel ortalamasının da 65'den az olmaması gerekir.

7.2 Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun 60'dan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına dahil edilmeyecektir.

7.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır. Hesaplamalarda standart sapma dikkate alınacaktır.

7.4 Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile standart sapma dikkate alınarak hesaplanan yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.

7.5 Giriş sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

7.6 Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 14-17/06/2021 tarihlerinde web (https://www.cankaya.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Adayların sınavla ilgili itiraz ve bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacaktır. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını 14-18/06/2021 tarihlerinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise 12-16/07/2021 tarihlerinde saat 17:00'a kadar ÜNİVERSİTE'ye (Hacettepe Üni. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Beytepe Kampüsü, Endüstri Mühendisliği binası yanı, Kosgeb Binası 1. Kat, 06800 Beytepe ANKARA) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmış olmalıdır.

7.7 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.8 Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.

8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:

8.1 Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 09/07/2021 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8.2 Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 02/08/2021 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. İlan tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8.3 Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 04/08/2021 Çarşamba günü saat 09.30'da Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11- KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok 9. Kat Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

8.4 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.

8.5 Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.

8.6 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 65'ten az olmaması gerekir.

8.7 Sözlü sınavı kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr) 09/08/2021 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8.8 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

8.9 Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

9. DİĞER HUSUSLAR:

9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında 09/08/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr/) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.