SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak

Sermaye Piyasası Kurulu, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 18 Mart 2021.

Kaynak : spk
İlan Giriş : 02 Mart 2021 17:49, Son Güncelleme : 02 Mart 2021 17:54
SPK, 10 bilişim uzman yardımcısı alacak

SERMAYE PİYASASI KURULU

Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar "Bilişim Uzman Yardımcısı" kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 - 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

6 - Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü - İstanbul

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvurularının 04.03.2021 - 18.03.2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu'nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 22.03.2021 tarihi saat 17:30'a kadar elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dahil 22.03.2021 tarihi saat 17:30'dan sonra Kurul kayıtlarına giren başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, "Sınava Giriş Belgeleri"ni 07-08 Nisan 2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet sayfasından alabilirler.

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:

A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama dilleri,

B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri,

C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri,

D) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe'den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 • Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur.
 • Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
 • Yazılı sınavı kazanan adaylar Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve "Başvuru Formu"nun ilgili diğer bölümlerinin çevrimiçi olarak doldurulması istenir. Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından sözlü sınava gelindiğinde Kurula teslim edilir. Söz konusu formu doldurmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 • Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.
 • Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 • Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir.
 • Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 • Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
 • Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:156

06530 Çankaya / ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:6

Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/