Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 18 Ocak 2021 14:36, Son Güncelleme : 18 Ocak 2021 14:39
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan "EKOLOJİK TEKSTİLLER URGE Projesi'nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı düzeyinde personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

. Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Koşullar:

. En az 4 yıllık Mühendislik Fakültesi bölümleri mezunu (Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)

. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

. Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,

. Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

. Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

. İletişim becerileri yüksek, sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tanımı:

. İhtiyaç Analizi, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi proje faaliyetlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlamak ve belirlenen faaliyetlerin başarı ile uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek,

. Projede yer alan firmaların ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için yurt dışında ilgili firmalar ve sektörel derneklerle irtibata geçerek pazar geliştirme faaliyetleri yürütmek,

. Proje kapsamında yer alan firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak alınacak hizmet alımı süreçlerini yönetmek, en iyi hizmetin en uygun fiyata alınmasını sağlamak,

. URGE Proje'sinin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

. Proje faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili sektör dernekleri, üniversite, Kalkınma Ajansları, İhracatçılar Birliği gibi kurumlarla ilişkiler geliştirmek,

. Sektörel trend ve gelişmelerini takip etmek,

. Firmalar arasında güven ve işbirliği ortamını yaratacak faaliyetlerde bulunmak,

. Firmalar ve İşbirliği Kuruluşu arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak,

. Sanayi - Üniversite - Kamu Bağlantısını Kurmak

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Özgeçmiş

Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği

1 Adet fotoğraf

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

Daha önce URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan referans mektubu

Başvuru evraklarınızın en geç 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine gönderilmesini rica ederiz.