İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak.
31/12/2020 06:16:00
Yazdır

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,

h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,

i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek,

kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (Ücret 2 kat)

a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmak,

b. Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak,

c. Ağ ve Güvenlik mimarisi konusunda bilgili olmak,

d. Anti virüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı yönetiminde tecrübeli olmak,

f. Mail güvenliği, Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

g. IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,

i. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

l. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

m. Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

n. Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

o. Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

p. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

q. ITIL vb. süreç yaklaşımına hakim olmak,

r. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

s. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

t. İngilizce biliyor olmak,

TERCİH SEBEPLERİ

a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,

b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;

1- Cisco Certified Network Associate (CCNA),

2- Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

3- Cisco Certified Network Associate (CCNA),

4- Cisco Certified Network Professional (CCNP),

5- Cisco Certified Security Professional (CCSP),

6- Certified Ethical Hacker (CEH)

II. BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ

Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli bilişim personeli işe giriş ilanının Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır.

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden online yapılarak form doldurulacak, istenilen belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir.

2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.

3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

2) Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

istenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

istenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir.

Belge ve sertifikalar;

1) ilan tarihinden önce alınmış,

2) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış,

3) Sınavla alınmış, olmalıdır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi [KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.]

8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.]

9. Diploma veya mezuniyet belgesi,

10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

11. Nüfus cüzdanının örneği,

12. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesinden sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS P3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin (Ağ ve Güvenlik Uzmanı) 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir.

V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ ve YERİ

Başvuruların incelenmesinden sonra sınava katılabileceğine karar verilen başvuru sahiplerinin isim listesi https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde 22 Ocak 2021 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yazılı sınav 01.02.2021 tarihinde saat 11.00'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu 08.02.2021 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/ duyurular adresinden duyurulacaktır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 15.02.2021 tarihinde saat 11.00'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav sonucu 22.02.2021 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden duyurulacaktır. Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ ve SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ

1. Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları ayrıca COVİD-19 küresel salgını sebebiyle kişisel kullanıma ait koruyucu özellikte maske bulundurmaları zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları; mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1. Sınav sonuçları sınav komisyonunca https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.

2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına göreve başlamak üzere başvurmayan, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya imzaladığı sözleşmede işe başlamak için belirtilen/belirttiği sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.

3. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalanmış ve bu kişiler göreve başlamış olsalar dahi, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

X. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek belgenin ait olduğu kurum yetkilisince veya noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Ya da aslı ve fotokopisi birlikte getirilir, aslı görülür, fotokopisi alınır, aslı teslim edilir.),

2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 inci fıkrada anlatıldığı gibi olmalıdır.)

3. Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilgili olarak muafiyeti olduğunu veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl askerlik hizmetini erteletmiş olduğunu veya terhis olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 inci fıkrada anlatıldığı gibi olmalıdır.)

4. Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu aslı,

5. e-Devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,

6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

7. Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

8. İkametgah onaylı örneği,

XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Personel Daire Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL

Kamuoyuna duyurulur.

11223/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;