Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav İlanı (400 kişi)

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 400 adettir. Başvuruların 15 Eylül 2008-26 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
09/09/2008 11:12:00
Yazdır

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA

KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 25 Ekim 2008

SINAV YERİ : ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 400 adettir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- ÖSYM tarafından 01 Temmuz 2007-28 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 2000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 2000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 2000?inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4- Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7- Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 15 Eylül 2008-26 Eylül 2008 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Cad. Çınardibi Sk. No:31 06192 Lalegül-Demetevler/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1- İş Talep Formu (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://www.gib.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için (0312) 387 32 26/137-139 veya (0312) 387 32 01/137-139 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

2- KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

3- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI

I- Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

II- Hukuk Grubu

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler, Kıymetli Evrak)

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

III-İktisat Grubu

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- Uluslararası İktisat

- İşletme İktisadı

- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

IV- Maliye Grubu

- Maliye Politikası

- Kamu Maliyesi

- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

V- Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Şirketler Muhasebesi

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

GİRİŞ SINAVI NOTU

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

İlan olunur.

Bu ilan 151,952 defa okundu. 67 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;