İZSU Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

20/08/2008 13:15:00
Yazdır
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINDAN:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır:

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı
GİH Müfettiş Yardımcısı 7 8

A)-SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, ZAMANI VE YERİ:
Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav 28 Eylül 2008 Pazar günü 09.30-12.30 ve 14.00-17.00 saatleri arasında iki oturum halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Binası Balçova/İZMİR adresinde yapılacaktır.
B)-SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:
1)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı koşulları taşımak.

2)- Eğitim süresi en az dört yıl olan üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Siyasal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile eşiti yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

3)- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (01.01.2008) 30 yaşını doldurmamış bulunmak. (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir)

4)- Üçüncü defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak.

5)- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6)- Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olmak. (Bu duruma ilişkin tam kuruluşlu resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu atanma için gerekli olup sözlü sınavdan sonra da verilebilir.)

7)- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 67) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak. (Sınava katılma koşullarını taşıyan ve usule uygun olarak başvuranların sayısının 160 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 160 aday yazılı sınava alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 160 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

8)- Genel Müdürlük Müfettişliği öz yapı ve niteliklerine sahip olmak. (Bu husus İZSU Teftiş Kurulu Başkanlığınca zamanında yapılacak idari inceleme ile saptanır.)
C)- BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:

Başvurular 12 Eylül 2008 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:5 Konak İZMİR adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. İzsu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi yukarıda belirtilen adresten veya www.izsu.gov.tr internet adresinden sağlanabilir.(02324895604-02324893871 nolu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.)
Başvuru Formunu indirmek için tıklaynız:
Giriş Sınavı İçin İstenen Belgeler:
a)- Giriş Sınavı Başvuru Belgesi.
b)- Geçerlilik süresini doldurmamış KPSS sınavı sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.
c)- Nüfus cüzdanı aslı ya da onaylı örneği.
d)- Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, yetkili makamlarca onaylanan denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
e)- 6 adet vesikalık fotoğraf.
f)- Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
g)- Sabıka kaydı belgesi.
h)- Kendi el yazısıyla özgeçmişi. (Bu özgeçmiş yazısında, baba ve ana adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)


Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.
D)-SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Yazılı sınava girebilecekler 19 Eylül 2008 tarihinde ad soyad ve KPSS puanları belirtilmek suretiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğünün Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak İZMİR adresindeki Ana Hizmet Binası girişinde ve www.izsu.gov.tr adresindeki web sayfasında duyurulacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazananlara İzsu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir.
Adaylık belgesi 22 Eylül 2008 - 26 Eylül 2008 tarihleri arasında çalışma saatleri içerisinde İzsu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından adaylarca bizzat alınacaktır. Sınava ancak bu belge gösterilerek girilebilir. Bu tarihler dışında adaylık belgesi verilmeyecek ve adaylık belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sınava katılabilme koşullarını taşımayanlara Adaylık Belgesi verilmeyecektir.
Sınavda adaylık belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. ikinci bir kimlik belgesi de bulundurulacaktır. Cep telefonu, hesap makinesi ve bilgisayar özelliği olan cihazların bulundurulmaması gerekmektedir.
E)- SINAV KONULARI:
A)- HUKUK

a)- Anayasa Hukuku,
b)- İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat),
c)- Ceza Hukuku,
d)- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
e)- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
f)- Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak),
g)- İcra-İflas Hukuku (Genel Esaslar),
h)- İş Hukuku,
ı)- Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar).
B)- İKTİSAT

a)- İktisat Teorisi,
b)- İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi,
c)- Para-Banka, Kredi-Konjonktür,
d)- Milli Gelir,
e)- İşletme İktisadı.
C)- MALİYE

a)- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
b)- Kamu Giderleri,
c)- Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.
D)- MUHASEBE
a)- Genel Muhasebe,
b)- Bilanço Analizi ve Teknikleri.
E)- MATEMATİK
a)- Matematik,
b)- Ticari Hesap.
F)- YABANCI DİL

a)- İngilizce
b)- Fransızca,
c)- Almanca.
dillerinden birisi.

F)- DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 70 tam puandan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil sınav sonucu değerlendirmeye girmez, tercih sebebidir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınavda başarı gösterenlere sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir; ayrıca İzsu Genel Müdürlüğü ana hizmet binası girişinde ve İzsu Genel Müdürlüğünün web sayfasında (www.izsu.gov.tr) duyurulur.
Sözlü sınavda adayların genel olarak yasal, ekonomik, parasal ve kamu yönetimi bilgileri yanında zeka, ifade yeteneği, algılama hızı, tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri ölçülür.
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 70'den az olmaması gerekir. Sözlü sınav puanı, giriş sınavı kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Giriş sınavı notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı notunun 70'den az olmaması gerekir.
Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak, varsa aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar yeğlenir. Giriş sınavı notunun eşitliği durumunda yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde www.izsu.gov.tr adresindeki web sayfasında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak / İZMİR adresinde duyurulur. Ayrıca sınavı kazananlara İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak bildirim yapılır.
G)-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA:
Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir. Süresi içinde başvurmayanların atama işlemleri yapılmaz ve yerlerine yedek adayların ataması yapılır.
Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sıralaması giriş sınavındaki başarı derece sırası esas alınarak belirlenir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptananların sınavları geçersiz sayılarak atama işlemleri yapılmaz; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Bu ilan 31,772 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?