Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak

Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak.
23/11/2020 01:21:00
Yazdır

Dicle Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten Dicle Kalkınma Ajansına 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel alınacaktır. DİKA ana hizmet binası Mardin'de olup bölge illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Sınavda başarılı olan uzman personeller Bölge illerinden (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Genel Sekreterliğin uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. (Hukuk müşaviri ve iç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin'de istihdam edilecektir.)

Personel alımları, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200'üncü maddesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Alınacak personeller, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesi uyarınca iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilecektir.

2. Başvuru ve İşe Alımda Aranan Şartlar

A) Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B) Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (7 Personel)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlannm aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den en az 70 puan (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

C) Hukuk Müşaviri İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel)

a) Yükseköğretim kuramlarının dört yıllık Hukuk Fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den en az 70 puan (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

D) iç Denetçi için Aranan Özel Şartlar (1 Personel)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlar veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den en az 60 puan (D) almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda en az buna karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

F) Tercih Sebepleri

Uzman Personel için Tercih Sebepleri

- Bölgesel yatırım süreçleri, yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, rekabetçilik, markalaşma, girişimcilik, fizibilite hazırlama, kümelenme, inovasyon, teşvik ve destek uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, doğrudan yabancı yatırım, uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi, turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Hibe veya mali destek yönetimi, proje döngüsü yönetimi, proje hazırlama, geliştirme, izleme ve değerlendirme, raporlama, konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, araştırma, strateji geliştirme, planlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,

- NetCad, Autocad, ArcGIS, CBS veya bilgisayar tasarım programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,

- ingilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

- ilanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

Hukuk Müşaviri

- Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmak,

- Kamu kesimi veya özel kesimde iş deneyimine sahibi olmak,

- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

- İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

- Avukatlık stajını tamamlamış olmak.

İç Denetçi

- Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak,

- İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

- İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

3. Başvurular

Başvurular, 14 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 25 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Dicle Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Sınav başvurularının sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar çevrimiçi olarak yapılması şarttır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Açıklama: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için denklikte ÖSYMnin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik tablosu temel alınacaktır. Denklik tablosuna ÖSYM'nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL puanı kabul edilmemektedir.

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

4. Başvuruların Değerlendirilmesi

Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 30 Aralık 2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre Genel Sekreterlikçe değerlendirilecektir. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sözlü Yarışma Sınavına girecek uzman adaylar ve iç denetçi adayları KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve aşağıdaki değerlendirme tablosu doğrultusunda belirlenecektir.

1. 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)

2. İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3. Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

5. Sözlü Yarışma Sınavı ve Değerlendirme

Yarışma Sınavı, Ajans tarafından oluşturulacak Sınav Kurulunca sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Sözlü yarışma sınavı 20 Ocak 2021 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında Dicle Kalkınma Ajansı'nın Mardin il merkezinde bulunan ana hizmet binasında yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

6. Sonuçlarının Duyurulması ve Sınavı Kazananların İşe Başlatılması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur.

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yapılan duyuru ve yazılı bildirime istinaden göreve başlamak için Ajansa başvuran adaylarla iki ayı Deneme Süreli olmak üzere Belirsiz Süreli iş Sözleşmesi imzalanır. Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

7. Diğer Hususlar

Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık dinamik bir kurum olup, personel ve iş niteliği, sunduğu fiziksel çalışma ortamı ve teknolojik imkanlar, yürüttüğü başarılı faaliyetler, tarafsız ve şeffaf yapısı nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu özgün yapısı ile diğer kurum/kuruluşlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır. Ajansımız eğitim ve yurtdışı olanakları, kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sunarak yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler nedeniyle ileriye dönük kariyer gelişimine önemli katkı sunmaktadır.

Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir. Aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile birlikte 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye de ödenir. Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu iş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN

Telefon : 0482 212 11 14

Faks : 0482 213 14 95

e-posta : info@dika.org.tr

www.dika.org.tr 9513/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?