Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 05 Aralık 2020 00:46, Son Güncelleme : 05 Aralık 2020 01:51
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-Güncellendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

23.11.2020 Tarihli ve 31313 Sayılı Resmi Gazete'de aslına uyun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Diğer Öğretim Elemanı alım ilanımızın 14.12.2020 (Pazartesi günü) olan giriş Sınavı Tarihi 01.12.2020 tarihli Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı genelgesinde geçen "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ibaresi uyarınca sınava gelecek adayların mağdur olmamaları adına "Giriş Sınavı" 15.12.2020 tarihi (Salı Günü) Saat 11:00'da yapılacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

1- Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu ( Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)

2- Nüfus cüzdan fotokopisi (Sadece Ön Yüz)

3- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

4- Öğrenim Belgeleri

5- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge

7- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

9- ALES Sonuç Belgesi

10- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

11- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

12- Adayın ilan edilen alanla ilgili deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi (Karekodlu) ile belgelendirmesi şarttır ve bu kaydın ilan tarihinden az 1 (bir) gün öncesi itibarıyla bulunması gerekmektedir.

13- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni" ve "Aydınlatma Metni"

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (Ales Puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayınlanmıştır.)

3- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik'te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde hem dörtlük ve beşlik hem yüzlük not yazılı olan adaylardan yüzlük sisteme göre mezun olanların bu durumlarını mezun oldukları Üniversiteden belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yönetmelik gereğince not döküm belgesindeki dörtlük ve beşlik notunun 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu kullanılır.

6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:

1- Üniversitemiz web adresinde yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru sırasında Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgelerinin karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4- Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların belgelerin asıllarını getirmeleri durumunda onaylama işlemi Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)

5- Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup Internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

7- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

9- Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

10- İlan edilen kadronun başvuru yeri ve adresi dışında farklı bir adrese gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde geçen azami öğrenim süre şartı dikkate alınacaktır.

12- İlan edilen kadroların Ales puan türleri Üniversitemiz web sayfasında duyurulmuş olan puan türleridir. Rektörlük birimi kadrolarında Ales Puan türü, adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandan belirlenecektir. Lisans mezuniyeti, özel şart kısmında belirtilmemiş kadrolarda adayların ales puan türü belirlenmesi için Lisans öğrenim belgelerini başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

13- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl süreli olarak, açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dahil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 70 (Yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası' nda md.5.3 (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi)'de belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.